Farsen om vintervedlikehold er ikke over

Storfjord kommune hemmeligholder opplysninger om brøytekontrakter.

De kommunale vegene i Storfjord blir fortsatt brøyta, men det hersker fremdeles usikkerhet om konkurransen har vært rettferdig.

Hans Normann Ryeng er daglig leder i Ryeng Anlegg AS. I to leserinnlegg her i avisa nylig retter han kraftig kritikk mot måten saka har vært behandla på i kommunen. Han antyder blant anna at det skjer en svertekampanje fra kommunens side mot firmaet hans.

I et anna innlegg setter han opp et regnestykke som viser at måten kommunen har handla på i saka om vintervedlikehold, har ført til en meirkostnad på opp mot 5 millioner kroner.

Han skriver også at budet kommunen antok for Oteren-området for november og desember, var 316.000 kroner dyrere enn budet hans firma hadde levert.

Nå har kommunen lyst ut et nytt anbud, og som kjent fikk Koht & Sønner Skibotn-området, mens BAKS fikk de kommunale vegene fra og med Horsnes og innover for januar og februar.

Sa opp kontraktene

Kaoset begynte da kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll i mars 2021 sa opp kontraktene med de tre entreprenørene som hadde fått jobben. Kontraktene gjaldt perioden 2019-våren 2023.

Etter det har det vær en rekke utlysninger, som alle har ført til klager på grunn av angivelige feil. I ett tilfelle fikk kommunen ei KOFA-bot på over 200.000 kroner for “ulovlig direkte anskaffelse”, som det heiter.

Korttidskontrakter

For i det heile tatt å få vintervedlikeholdet utført, har kommunen måtta ty til kortidskontrakter på to måneder. Den siste for januar og februar. Ryeng Anlegg har bedt om at tilbudene for disse to månedene gjøres kjent for dem, men er nekta innsyn.

iStorfjord har bedt kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll forklare hvorfor det ikke gis innsyn, og vist til at offentlighet om dette ikke bare er interessant for klageren, men også for folk flest, skattebetalerne.

iStorfjord fikk ikke svar fra kommunalsjefen. Isteden svarer ordfører Geir Varvik slik i en epost:

Det medfører riktighet at Storfjord kommune har nektet Ryeng Anlegg as innsyn i sak som angår brøyting for januar og februar.

Ordfører Geir Varvik.

Dette med bakgrunn av at storfjord kommune har vært nøyd til å lyse ut en helt identisk konkurranse for mars og april.

Ved å gi innsyn vil konkurrerende virksomheter og andre interessenter få tilgang til de prisene kommunen fikk inn for januar og februar.

Disse prisene anser Storfjord kommune vil komme inn under begrepet av konkurransemessig betydning for det anbudet som er ute.

Jeg vil tro at dette er noe som de aller fleste tilbydere i slike konkurranser vil kunne være enige i.

For kommunen sin del er det av stor betydning at vi ivaretar fri konkurranse samtidig som vi også  ivaretar at  skattebetalerens midler blir brukt på den beste måte.

Jeg må derfor be om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke kan innvilge forespørsel om innsyn.

Tatt lærdom

På spørsmål om hvorfor det blei lyst ut to identiske konkurranser når man kunne slått dem sammen til én, svarer ordføreren:

Det var kommunens intensjon at en flerårig kontrakt skulle ha vært lagt ut for noen uker siden.
Av forskjellige årsaker klarte vi ikke å overholde frister for dette, derfor måtte kommunen dessverre gjøre en ny kort anskaffelse.
Innen kort tid vil en lengre fast forespørsel bli sendt ut.
Det er beklagelig at vi kom i den situasjonen vi er i nå .
Vi har tatt lærdom av dette og forsøker nå å få alt på riktig spor.

Tallene stemmer ikke

Når det gjelder meirkostnader som Hans Normann Ryeng har i sitt regnestykke, svarer ordføreren at han ikke får det til å stemme med tallene i kommunens regnskap.

Ifølge Geir Varvik har Storfjord kommune hatt følgende utgifter med  ishøvling-sandstrøing og brøyting i årene 2019-2020-2021:

2019: 3 878 449,80 kr, 2020: 4 539 098,25 kr, 2021: 3 148 884,17 kr

Tallene er ifølge ordføreren fra kommunens revisorgodkjente regnskap.

– Er det riktig som Ryeng oppgir at tilbudet kommunen antok for nov-des var 316.000 kroner dyrere enn Ryeng sitt?

– Det har jeg dessverre ingen mulighet for å sjekke i dag.
Skal forsøke, svarer Geir Varvik.

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll viser til ordføreren, og har ingen kommentar til saka.


Én kommentar til “Farsen om vintervedlikehold er ikke over”

  1. Kanskje på tide å rydde opp i dette tøvet før arbeidsplasser går tapt. Slik jeg forstår denne saken klarer ikke kommunen å følge enkle lover og regler. Hva er det som skjer i gangene i Rådhuset på Hatteng?

    Jeg aksepterer ikke at det skal rotes med slike forhold i kommunen jeg betaler skatt til. En kommune hvor hver enkelt arbeidsplass teller ekstremt mye i den store sammenhengen. Jeg gjentar – i ytterste konsekvens er det arbeidsplasser og verdiskaping i kommunen som går tapt. På lang sikt vil dette slå ut på en svært negativ måte for kommunen.

    Kan disse bøtene som kommunen har fått for brudd på KOFA-regelverket settes i sammenheng med at det nå angivelig skal nedbemannes over en lav sko?

    I såfall foreslår jeg at dette får konsekvenser for de involverte i denne saken, først og fremst. Nok er nok!

Det er stengt for kommentarer.