Finpusser konsesjonssøknaden

SKIBOTN Troms Kraft Produksjon AS finpusser nå en søknad om konsesjon for bygging av Rieppi vindkraftpark i Skibotndalen.

Her, mellom Rihpojávri og E8 til høyre, planlegger TKP en vindmøllepark med 16-21 vindmøller. Foto: Fjellanger Widerøe.

Avdelingssjef Ronald Hardersen ved TKP opplyser at man regner med å ha konsesjonssøknaden klar i løpet av året. Akkurat nå gjøres konsekvensanalysen ferdig, og skal klargjøres i løpet av juli måned. Ifølge opprinnelige planer skulle utbygginga starte allerede i 2007. Hardersen forklarer forsinkelsen med at vindkraft er en ny bransje, og at det har vært viktig å innhente kunnskap.

– Nå har vi erfaringer fra prosjektet på Fakken å bygge på, sier han. Hardersen sier at det særlig er forholdet til reindrifta som har vært i fokus. I den forbindelsen har man studert reinens adferd både under anleggsperioden og etter at vindmøllene er i drift. Ifølge Hardersen trekker reinen seg unna i anleggsfasen.

Avdelingssjef ved TKP, Ronald Hardersen.

– Men når de står og går har vindmøllene svært liten innvirkning på reinens adferd, sier han. Hardersen vil ikke antyde når en eventuell utbygging kan starte. Lokaliseringen er valgt fordi området har spesielt gode vindforhold og fordi man ikke kjenner til at det finnes miljørelaterte eller tekniske problemer av vesentlige dimensjoner knyttet til området. Området planlegges utbygd med vindmøller med installert effekt på 3 – 5 MW. Planområdet er på 9.956 daa og kan gi plass til 16-21 vindmøller, avhengig av størrelsen. Samlet installert effekt vil kunne bli opp til 63 MW med de minste vindmøllene, og opp til 80 MW med de største.

Dette vil gi en årsproduksjon på 190-240 GWh, alt ifølge forhåndsmelding til NVE. Vindkraftparken skal knyttes til regionalnettet ved Skibotn kraftstasjon omlag 13 km fra utbyggingsområdet. Rihpojávri er allerede knytta til kraftstasjonen. Vindmøllene vil være godt synlig fra beboere og trafikkanter langs E8 i Skibotndalen, og for turgåere og andre som beveger seg i fjellområdet rundt. Navhøyden vil bli på 80-125 m.