Vindkraftsaka: – I strid med det folkerettslige vern

Helligskogen reinbeitedistrikt har nå søkt advokathjelp i kampen mot vindkraftanleggene som Troms Kraft og Ymber ønsker i distriktet sine reinbeiteområder i Skibotndalen.

Vindkraftanlegg med tilhørende industriprosjekter og infrastruktur vil bety at reindrifta bryter sammen, skriver advokat Anja Jonassen på vegne av Helligskogen rbd..

De to kraftselskapene har invitert Nord-Troms-kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Storfjord til det som kalles en mulighetsstudie. Uten at det har vært gjort kjent for befolkninga i Storfjord, har det allerede blitt nedsatt ei arbeidsgruppe som har holdt sitt første møte. Også i de andre kommunene skjer det liknende prosesser.

– Vi i Troms Kraft og Ymber veit det er vanskelig å få aksept for å bygge vindkraftverk i områder som benyttes til reindrift, utmarksbeite, friluftsliv og jakt. Men vi håper og trur at vi, gjennom nær dialog med lokalsamfunnene, kan komme fram til løysninger som det er mulig å akseptere, heiter det i et debattinnlegg fra Troms Krafts Semming Semmingsen og Ymber-direktør Erling S. Martinsen.

Helligskogen reinbeitedistrikt har takka nei til å delta i studien, og har engasjert advokat i kampen mot vindkraftplanene.

Ikke journalført brev

I et likelydende brev til de to selskapene og ordføreren i Storfjord kommune skriver advokat Anja Jonassen i advokatfirmaet Brønner & Co at reinbeitedistriktet ikke vil tåle etablering av ny industri i reinbeitedistriktet. Brevet er datert 25. november, men er ikke journalført i Storfjord kommunes postjournal.

Bryter sammen

–En industrietablering som mulighetsstudien inviterer til, vil vesentlig skade og være i strid med det folkerettslige vern, skriver advokaten, og viser til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

– Reinbeitedistriktet har fra før av mange inngrep, og en etablering av et vindkraftanlegg med tilhørende industriprosjekter og infrastruktur vil bety at reindrifta bryter sammen.

NVE sa i 2015 nei til Troms Krafts planer om et vindkraftanlegg ved Rieppejávri i Skibotndalen fordi det ville ødelegge for reindrifta.

Advokaten peiker videre på at selskapene Ymber AS og Troms Kraft AS sin eierstruktur viser at selskapene eies av blant andre kommunene i Troms og Finnmark.

– En forstår således prosessen som om at eierne av selskapene vil utvikle prosjekter via den såkalte mulighetsstudien, som eierne seinere sjøl vil vedta gjennom kommunestyret. Kommunen vil være utvikler via mulighetsstudien, eier via Ymber AS/Troms Kraft AS og vedtaksorgan via kommunestyret. Reindriften er ikke tjent med dette, og finner prosessen udemokratisk og utenfor legalitetsprinsippet, skriver Anja Jonassen i brevet.

Nå ber reinbeitedistriktet om oppdatert informasjon om mulighetsstudiens framdrift, så som dokumentasjon og informasjon som er relevant for reindrifta, samt rapport fra arbeidsgruppa som skal leveres 1. april 2023, styringsgruppas rapport som skal leveres 1. mai 2023 og innstillinga fra prosjekteiergrupper som skal leveres 1. juni 2023, og kommunestyrevedtak som planlagt 30. mars 2023.