Avgiftsøkninger, eiendomsskatt, skolesammenslåing

Dersom kommunestyret gjør som kommunedirektøren vil, blir det innført eiendomsskatt på boliger i Storfjord fra 2025. Her fra Apaja.

Dersom kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt forslag til budsjett, vil det bli betydelige avgiftsøkninger neste år og i åra som kommer. Ungdomskoler blir slått sammen, og det blir innført eiendomsskatt på boliger.

Her er kommunedirektøren sin beskrivelse av den økonomiske situasjonen for kommunen:

– Handlingsrommet vil være svært begrensa i 2023 og i åra framover i økonomiplanperioden. Den høge gjeldsgraden svekker handlingsrommet da dette medfører høye kapitalkostnader som renter og avdrag i perioden. I tillegg er det risiko knytta til renteøkninger utover dagens renteprognose. I 2024-2026 viser prognosen på renter og avdrag cirka 30 mill. kroner, og utgjør dermed om lag  13 prosent av driftsinntektene. 

 Kommunestyret skal behandle budsjettet 14. desember.

Bekymra kst. kommunedirektør, Trond Roger Larsen.

iStorfjord har henta noen av ei rekke forslag til kutte forslaget. Her er den:

 • Redusere med  50 prosent i kommunepsykologstilling
 • Redusere med  20 prosent i i stilling møteplass for eldre
 • Redusere med  10 prosent i omsorgen for utviklingshemmede.
 • Redusere med  20 prosent kreftomsorg/kreftdag
 • Redusere med  10 prosent i omsorgen for utviklingshemmede.
 • Redusere i stillinger i sentraladm/annet tilsvarende 0,5 mill 
 • Redusere med  25 prosent  i stilling personalleder
 • Redusere med  20 prosent kreftsykepleier
 • MPD (miljø, plan og drift): Redusere i stillinger tilsvarende 1,0 mill kr
 • Redusere med  ett årsverk i Miljø, plan og drift
 • Oppvekst: Redusere stillinger tilsvarende 1,0 mill kr
 • Helse: Redusere i stillinger tilsvarende 2,5 mill kr 
 • Redusere med  50 prosent assistent Hatteng skole 
 • Redusere med  50 prosent lærer Hatteng skole 
 • Redusere med  50 prosent lærer Skibotn skole 

Dessuten foreslås det:

 • Innafor oppvekstsektoren forberedes felles ungdomsskole fra 1.8.2023.
 • Sommerstengte barnehager (2 uker/år)
 • På vann- og avløpsområdet foreslås det særøkning på mellom 10-25 prosent
 • Administrasjonen bes utrede muligheter for oppvekstsenter i Skibotn
 • Samarbeide med nabokommuner om tjenester 
 • Utrede mulighet for felles rektor for skolene
 • Kommunedirektøren forbereder salg av kommunale bygg og boliger til formannskapets godkjenning.  

Det foreslås videre at Storfjord kommune innfører eiendomsskatt fra 2025, slik 321 av 356 landets kommuner har gjort.  Inntekten som er beregna, tilsvarer 7-8 i stillinger, står det å lese i kommunesdirektørens budsjettforslag.

Fagforbundet reagerer

– Et kutt på 50 prosent i kommunepsykologstillinga vil trolig bety et reelt kutt på 100 prosent, sia all erfaring tilsier at ei deltidsstilling i distriktet er lite attraktiv på arbeidsmarkedet. Det skriver Inger Johanne Nilsdatter,  hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Storfjord.

Ho viser til at ett av Storfjord kommune sine  satsingsområder er barn og ungdom. 

– Vi ønsker en stabil prioritering av barn og unge. Vi kan ikke gamble med psykisk helse, integrering og gode oppvekstvilkår for denne gruppa, skriver ho i en kommentar til budsjettforslaget.