Ulovlig hogst i kantvegetasjon?

Midtre del av område der kantvegetasjon er fjerna. Bildet illustrerer også anlegg av grøfter. Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har registrert at det er utført hogst i kantvegetasjon på en privat eiendom ved Balsfjordelva, og meiner den er i strid med vannressursloven.

Nå har Statsforvalteren skrevet brev til NVE og bedt om ei vurdering av videre oppfølging etter vannressursloven.

– Kantvegetasjon er fjerna langs vestre elvebredd over en strekning på cirka 140 meter, skriver Statsforvalteren og trur opprinnelig fjerning av kantvegetasjonen har skjedd en gang mellom 12. juli 2015 og 24. august 2016 ut fra flybilder somer tatt av området.

– Observasjoner gjort på stedet av Statsforvalteren høsten 2021 viser at alle trær langs elvebredd er fjerna, og at feltsjikt med gras og urter er klipt ned samme år. Dette indikerer at kantvegetasjonen aktivt holdes nede, og ikke gis anledning til reetablering etter opprinnelig hogst. I tillegg er også bakenforliggende område klippet ned. Enkelte trær står igjen i bakenforliggende område. Det er anlagt flere grøfter gjennom området og ut i elva, skriver Statsforvalteren.

– En intakt kantvegetasjon bidrar blant anna med tilførsel av næring for bunndyrproduksjon og skjul for fisk. I tillegg er kantvegetasjonen livsmiljø for både insekt og fugl. Statsforvalteren har ikke registrert at hogsten har ført til uønska erosjon, men overlater til NVE som fagmyndighet å vurdere faktisk skadepotensial, heiter det i brevet.

Statsforvalteren viser også til at langs den aktuelle strekninga går E6 tett inntil den østre elvebredden, og at kantvegetasjonen på den sida av elva er fjerna av hensyn til trafikksikkerheta.

– Det kan derfor være særlig uheldig at kantvegetasjonen nå også er fjerna på vestre side av elva, skriver Statasforvalteren..

Forskjønning

Statsforvalteren har nå november vært i kontakt med grunneieren over telefon. Grunneieren opplyste til Statsforvalteren at hensikten med inngrepet er å forskjønne området. Grunneier opplyste også at han annethvert år slår ned vegetasjonen for å holde området åpent og pent. Til arbeidet har det blant anna vært benyttet gravemaskin med krattknuser.

Grunneieren sier til iStorfjord at han ikke bryr seg om at Statsforvalteren har stilt spørsmål ved lovligheta av rydding. Han har rydda bort krattet, og lar bjørkene stå. Så slår han graset anna hvert år.

–Jeg har fått mye ros fra folk som har sett hva jeg har gjort, og som syns det er blitt fint. Men jeg har advart andre som har eiendom til elva, sier han.

Han viser til at det ikke er fare for erosjon på hans side av elva, slik det er på den andre sida mot E6/E8.

Nå er altså saka hos NVE som har siste orda i saka.