– Mangler vilje til å etterleve anskaffelsesregelverket

Her er Magne Lockert i aksjon den gangen kommunen klarte å utlyse anbudskonkurranser uten problem.

Advokatfirmaet DLA Piper har nå tatt ut begjæring om midlertidig forføyning saka om vintervedlikehold i Storfjord kommune. Kommunen har frist til å svare innen 1. desember.

DLA Piper hadde på vegne av Koht & Sønner og Ryeng Anlegg klaga på avgjørelsen i anbudssak der kommunen inngikk kontrakt med BAKS for vedlikehold i heile kommunen for november og desember. Det kom inn tre tilbud, etter at åtte aktører var invitert til å gi pris.

I klagen ga DLA Piper kommunen frist til 21. november med å svare på klagen.

I svaret skriver kst. kommunedirektør Trond Roger Larsen at Storfjord kommune opprettholder kontrakt med BAKS AS for perioden november og desember 2022.

– Storfjord kommune vurderer tilbudet fra BAKS AS til ikke å inneholde vesentlige avvik og finner av den grunn det ikke riktig å foreta avvisning. Tilbudene fra Ryeng Anlegg AS og Koht & Sønner AS er vanskelig å vurdere av den grunn at mengder og tidsbruk ikke var priset. Storfjord kommune etterspurte pris for vintervedlikehold der all produksjon skal være inkludert i fastpris, om prisen fremkommer som en pris pr mnd eller samlet for perioden er ikke å betrakte som ett alternativt tilbud. Det at det i prisskjema fremkommer timepriser er uten betydning for vurdering av tilbudene all den grunn at i tilbudt fastpris skal dette inngå, skriver kommunedirektøren.

– Intet nytt

– Svaret gir imidlertid intet nytt og er kun egna til å synliggjøre kommunens manglende vilje til å etterleve anskaffelsesregelverket, og gir heller ingen tillit til at kommunens anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Vi vil dermed nå gå videre med å iverksette rettslige skritt.

Det skriver senioradvokat Morten Gullhagen-Revling i DLA Piper.

Han begjærer samtidig innsyn i kontrakt mellom kommunen og BAKS AS for vintervedlikehold for november og desember, og referat fra kommunens kontraktssigneringsmøte med BAKS AS

Advokat Line Voldstad i DLA Piper sier til iStorfjord at det er tatt ut begjæring om midlertid forføyning og at man ber om samtidig pådømmelse siden dette er en hastesak. Kommunen har frist til 1. desember med å svare.

Advokat Line Voldstad. Foto: DLA Pipers

I begjæringa peiker Line Voldstad på at sjøl om kontrakten på papiret gjelder levering av tjenester for november og desember 2022, er det liten tvil om at kontrakten i realiteten i det minste vil omfatte hele vintersesongen 2022/2023.

– Det er ikke tilstrekkelig med tid for kommunen til å gjennomføre en lovlig konkurranse med oppstart 1. januar 2023, samtidig som kommunens historikk viser omfattende (ulovlige) direktetildelinger, senest for samme kontrakt for vintersesongen 2021/2022, skriver ho i begjæringa.

Faktaboks: Midlertidige forføyninger benyttes når det haster med å få et forhold midlertidig stansa eller gjennomført, f.eks. ved stansing av byggearbeider, stenging av adkomst, av salg og at noen begynner å jobbe hos en konkurrent.

Man må sannsynliggjøre at det foreligger et krav og en viss sannsynlighet for at man senere vil vinne i hovedsaken.

I tillegg må man ha en sikringsgrunn, som betyr at motpartens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort.

I tillegg forutsettes det at den skade eller ulempe som motparten blir påført står i «åpenbart misforhold» til den interesse vedkommende som ønsker midlertidig forføyning har