RASK RØYE

Anja Celine Winger og Cesilie Lien fra NFH ved anlegget Kildebekken. Foto: Tore Figenschau

SKIBOTN/SIGNALDALEN Den hadde det nok travelt, signaldalsrøya. For bare ett døgn etter at den forlot Signaldalelva, ble den registrert i Skibotnelva!

Det er forskere fra Norges Fiskerihøgskole (NFH) som ved hjelp av lyttestasjoner og akustiske merker på fisk har avslørt noe av røyas vandringer i Storfjorden. 

Gyrotelling (foto:TF)
Gyrotelling (foto:TF)

I forbindelse med arbeidet med å kartlegge mulig smitteveier for G. salaris via fjorden ble i høst 10 røyer i Signaldalelva og 14 sjørøyer i Skibotnelva merka med indre akustiske merker. Lyttestasjoner ble plassert i begge elveutløpene og flere strategiske plasser i fjorden mellom de to elvene og videre utover til Lyngseidet og Manndalen.
Da stasjonene ble avlest nå seint i høst, viste det seg altså at ei av røyene hadde svømt fra Signaldalelva til Skibotnelva på om lag ett døgn.

Videre viser det seg at gyro kan overvintre på røye uten at der er laks tilstede. Dette ble klart etter at NFH høsten 2005 satte ut 92 røyer i Kildebekken ved Skibotn, og smittet røyene med gyro fra laks. I mai i år ble det funnet tre gyro på disse røyene.
Når man sammenholder disse to funnene, kan man slutte at det er en teoretisk mulighet for at fisk fra de to elvene kan smitte hverandre med gyro.
NFH trenger imidlertid flere data for å kunne estimere denne risikoen.

Lyttestasjonene skal leses av på nytt til våren, og avlesingene skal fortsette så lenge merkene i fiskene holder. På den måten vil man få en god oversikt over graden av utvekslingen av fisk mellom elvene. 

Deretter vil NFH undersøke andre faktorer som er avgjørende for at gyroen skal kunne overleve fjordturen mellom elvene for så å beregne sannsynligheten for smitte denne veien.

Smitte østfra?
For å undersøke smitteveier østfra, gjennomførte NFH i 2004 prøvefiske over vandringshinderet i Skibotnelva. Det ble fastslått at det var liten eller ingen sannsynlighet for at gyroen naturlig var kommet østfra. 
En liknende undersøkelse ble gjort i Signaldalselva høsten 2006. Resultatet fra dette prøvefisket er enda ikke klart, framgår det av en årsrapport fra NFH.