Bjørnhumpen-masta kommer

Tegning av mast og hytte som Telenor vil sette opp på Bjørnhumpen.

Den planlagte antennemasta på Bjørnhumpen kan bygges. Statsforvalteren har stadfesta kommunens vedtak, og klagen førte altså ikke fram.

I november 2020 søkte Pro Invenia AS på vegne av Telenor Norge AS om rammetillatelse for oppføring av telekommunikasjonsmast på 24 meter med tilhørende utstyrshytte på cirka åtte kvadratmeter på eiendommen gnr. 52 bnr. 6 ved Bjørnhaugen.

Formålet med tiltaket var å forbedre dekning og kapasitet i mobilnettet i området. I forbindelse med rammesøknaden blei det også søkt om dispensasjon fra arealformålet landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel.

Storfjord kommune innvilga søknaden om dispensasjon, men vedtaket blei oppheva av Statsforvalteren på bakgrunn av klage. Statsforvalteren ba kommunen om fornya behandling av det påklagede vedtaket.

Kommunen gjennomførte en fornya behandling av søknaden om dispensasjon i tråd med anmodninga fra Statsforvalteren.

Nå foreligger Statsforvalterens svar.

I et brev på 11 sider til Storfjord kommune begrunner Statforvalteren hvorfor kommunens vedtak stadfestes, og skriver blant anna:

“Videre er Statsforvalteren enig i kommunens vurdering om at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ved en samlet vurdering, og kan i det vesentligste slutte seg til denne. Statsforvalteren har i sin vurdering lagt avgjørende vekt på at ulempene som gjør seg gjeldende er av en slik art at tiltaket ikke vil forhindre fremtidig utvikling av området. Videre er ulempene av en slik art at de kun i mindre grad vil den faktiske utøvelsen av friluftslivet slik det er beskrevet i kommunens og Ishavskysten friluftsråd sin kartlegging av 2018. Som vi allerede har vært inne på, har masta og utstyrshuset et lite fotavtrykk, og kan derfor ikke sies å redusere arealet som benyttes til friluftsliv i nevneverdig grad. Fordelene synes slik saken er opplyst for Statsforvalteren å være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering”

Les også:

– Bjørnhumpen beste alternativ
Viktige friluftsområder forringes
Vurderte ikke alternativer
Godkjente disp-søknad

Last ned brevet fra Statsforvalteren her.

Bjørnhumpen innringa med rødt.