Nødt til å reagere

Av Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS

Hans Normann Ryeng. Foto: Privat.

Storfjord kommune har iht. lov om offentlige anskaffelser en lovfestet plikt til å opptre med integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 

Anskaffelsesregelverket er et tydelig og enkelt regelverk som alle offentlige oppdragsgivere er pliktig til å følge. Offentlige anskaffelser skal skje basert på grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Det bør være i alle sin interesse, både for kommunen, næringslivet og innbyggere at man kan ha tillitt til at regelverket blir fulgt og at fellesskapets midler forvaltes på en ansvarlig måte. 

I den senere tid har vi dessverre registrert flere anskaffelser som er i strid med regelverket, og som innehar så vesentlige brudd på de grunnleggende prinsippene at vi har vært nødt til å reagere. Ingen næringsaktører kan godta at et konkurransegrunnlag fra en offentlig oppdragsgiver ikke engang har tilstrekkelige opplysninger for å kunne inngi et forsvarlig tilbud, eller at det er uklart hvordan tilbud skal evalueres og kontrakter tildeles.

Grunnet vesentlige og åpenbare feil i anskaffelsesprosedyrer og konkurransegrunnlag for tilbudskonkurranse om vintervedlikehold 2022 – 2026 hadde Storfjord kommune en klar plikt til å avlyse begge de to tilbudskonkurransene. Vi registrerer at kommunen nå har invitert utvalgte leverandører til å inngi fastpris på perioden november og desember 2022. Dette er heller ikke en anskaffelse i tråd med regelverket, da Storfjord kommune har en plikt til å kunngjøre slike anskaffelser slik at alle interesserte aktører i markedet kan respondere på de tjenester som skal kjøpes inn. Det skal ikke være opp til kommunen å velge ut hvilke aktører som skal få være med å regne på slike anskaffelser som dette.

Siden kommunen ikke har klart å få på plass kontrakter for vintervedlikehold og med dette har satt seg selv i en vanskelig situasjon, valgte vi for en måned siden å gjøre kommunen oppmerksom på muligheten til å gjenoppta avtalene med Koht & sønner AS, BN Maskin AS og Ryeng Anlegg AS for å sikre beredskapen i kommunen. Kontraktene fra 2019 ivaretok kommunen sitt behov for beredskap, og var gunstige kontrakter for kommunen. 

Avtalene ble utarbeidet av tidligere driftssjef Trond Arne Hoe og leder av Nord-Troms innkjøpstjenester Jonny Bless, og ble inngått basert på en ryddig og lovlig anskaffelsesprosess. Vi har ikke fått noe svar på brevet som vi sendte for snart en måned siden. At det nå uttales i media fra kommunedirektøren at denne løsningen ikke er aktuell, uten noen nærmere begrunnelse, synes underlig situasjonen tatt i betraktning. Hvilke hensyn legges til grunn når man i denne situasjonen velger å ikke benytte seg av en løsning som både er juridisk lovlig og som raskt ville sikret beredskapen i vår kommune? 

I tillegg til å sikre beredskap ville løsningen med å gjenoppta kontraktene fra 2019 gitt kommunen tilstrekkelig tid til å gjennomføre en ansvarlig anskaffelsesprosess, av en konkurranse om kontrakter som skal gjelde for flere år fremover. Det mest riktige overfor leverandørmarkedet ville derfor vært å planlegge med en konkurranse om vintervedlikehold med oppstart i oktober 2023, slik at også nye aktører kan få tid til å være klar for å kunne delta i en slik konkurranse. For kommunen vil dette klart gi større konkurranse om oppdraget, hvilket normalt sett er hele målsetningen med konkurranseutsetting for en oppdragsgiver.

Større konkurranse gir vanligvis de mest økonomisk gunstigste tilbud fra markedet. Å legge opp til kontrakter med oppstart av vinterberedskap i januar 2023 er en tilpasning for de aktører som har nødvendig utstyr og personell fra før, og utelukker i praksis nye aktører.

Det tar naturligvis tid å få på plass nødvendig utstyr og personell til slike kontrakter som vintervedlikehold. Uten nødvendig områingstid for nye aktører vil det ikke være forsvarlig for en tilbyder å forplikte seg til den beredskap som kreves for oppstart midtvinters.

Dermed utelukkes nye aktører og konkurransen begrenses. Slik utviklingen har blitt i denne saken vil en ny anskaffelse for langvarige kontrakter med oppstart i januar 2023 ikke på noen måte være en anskaffelse som vil kunne skje på en samfunnstjenlig måte, slik loven krever av kommunen.

Hans Normann Ryeng, daglig leder, Ryeng Anlegg AS