Kommuneøkonomien: Ligger godt bak budsjett

Storfjord rådhus.

Formannskapet i Storfjord skal i dag behandle 2. tertialrapport 2022. Kommunedirektøren konstaterer at man ” fortsatt ligger godt bak budsjett så langt i år”.

Ifølge rapporten viserer netto driftsresultat et  meirforbruk på 6 135 220 kroner så langt i år, mens budsjettert netto driftsresultat viser mindreforbruk på 4 202 412 kroner på samme tid.

Rammetilskuddet hittil i år viser imidlertid en inntekt på 1,7 mill kroner meir enn budsjett. Derimot er skatteinngangen 3,0 mill kroner lågere enn budsjett, og samtidig 0,3 prosent lågere enn på samme tid i fjor. Her mangler inntektsutjevninga for august. Den kommer med utbetalingen av rammetilskudd i oktober. Kommunen har blitt kompensert for lågere skatteinngang gjennom inntektsutjevninga, framgår det av rapporten.

Lønnsutgiftene inklusive sosiale utgifter viser et meirforbruk på  7 670 633 kroner pr august, hvorav meirforbruk på pensjonsutgiftene utgjør 2 890 226 kroner,  og meirforbruk overtid utgjør 2 132 159 kroner, meirforbruk til lønn sykevikarer utgjør 3 378 330 kroner.

Etatsområdene har et samlet meirforbruk i forhold til budsjett på 2,7 mill kr per 2. tertial utenom konsesjonskraftinntekter. Det er helse og omsorg, sentraladministrasjon inklusive NAV og næring, miljø, plan og driftsetaten som har merforbruk. Oppvekst har et mindreforbruk på over 2 mill kroner.

Stort sykefravær

Sykefraværet per 2. kvartal er på 11,5 prosent, mot 8,9 prosent samme tid i fjor. Langtidssykemeldinger utgjør 8,3 prosent. Målsettinga er  7 prosent, og  krever stort fokus på sykefraværsarbeidet framover, konstaterer kommunedirektøren.

Folketallet opp

Om det er mange negative tall i rapporten, viser statistikken at det har blitt 23 fleire innbyggere i kommunen sammenligna med 2. tertial 2021. Da hadde kommunen 1821 innbyggere, mens det var 1844 pr 2. tertial 2022.