Derfor er overtidsbruken stor

Høgt sykefravær, vansker med å få vikar og covid 19. Det er de tre viktigste årsakene til at overtidsbruken i helse og omsorg svulmer. 

Det sier Doris Nymo Utby, som er kommunalsjef i helse- og omsorgsetaten i Storfjord kommune. Årsaken til høyt sykefravær er relatert til langtidsfravær og langtidssjukemeldinger i etaten.

Helse og omsorg topper lista over overtidsbruk i kommunen, med 2,45 mill. bare fra januar til september i år.

Doris Nymo Utby, kommunalsjef helse og omsorg. Foto: Privat.

I tillegg  de nevnte årsaker har det vært økt behov for sykehjemsopphold, både kort- og langtids som har gitt økt behov for bemanning.

– Kommunen har og gjennom reformer fått økt ansvar for pasienter/brukere med sammensatte og komplekse behov, som kan gi og gir økt bemanningsbehov. Det har over tid vært redusert og stor utskiftning av ledelse innenfor etaten, samt nedtak av ledelse i sektoren. Dette har påvirka ivaretakelse, oppfølging og kapasitet til å følge opp ansatte og sykemeldte, og kan være en medvirkende årsak, forklarer ho.

– Man kommer ikke utenom overtid hvis man ikke har vikarer å sette inn ved sykdom, sier ho.  Jobben må gjøres, og da må de som ikke er syke, påta seg overtid.

– Hvorfor er det så vanskelig å få vikarer?

– Vikarer og faglærte ønsker faste stillinger som gir personlig trygghet og sikkerhet. Når det ikke er ledige heltidsstillinger, men kun korttidsvikariater over tid, søker personer ut over egne kommunegrenser og vikartilgangen blir dårligere.

– Tidligere hadde kommunen en stipendordning for ungdom som ville ta utdanning innen helsefag. Er det en mulighet?

– Kommunen har søkt og fått innvilga kompetansemidler fra Statsforvalteren. Noen av disse midlene vil bli lyst ut som kommunalt stipend for personer i helserelaterte utdanninger, likt med tidligere. Kommunen har og lærlingestillinger innafor sektoren for å utdanne helsepersonell som forhåpentligvis blir værende i kommunen etter endt fagbrev.

Av andre tiltak som er aktuelle, nevner kommunalsjefen utlysing av vikarstillinger, vurdering av bemanningssituasjonen og turnusordninga, samt oppfølging av sykemeldte.

Ho føyer til at det er fatta politisk vedtak som gjør at man i pågående budsjettprosess for 2023 ser på muligheten for å opprette stillinger i etaten som skal brukes for å dekke inn vikarbehov, for slik å forebygge overtidsbruk.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.