Får ta ut stein til campinplassutvidelse

Strandbu Camping.

Strandbu camping har fått tillatelse til å ta ut mellom 5-10 000 m3 stein kostnadsfritt fra kommunens deponi i Nállovuohppi.

Strandbu Camping planlegger ei større utbygging av campingplassen. Virksomheta skal utvides med blant anna vognplasser, hytter, fellesbygg og driftsbygg. I  den forbindelsen er det  behov for fyllmasser til veg, omfyllingsmasser for VA- ledninger, masser til erosjonssikring av vegfylling, infiltrasjonsanlegg, masser til etablering av internveger, oppstillingsplasser og fundament for bygninger.

Strandbu Camping fikk i 2014 ei vurdering fra Multiconsult når det gjelder områdestabilitet. Konklusjonen var at tomta er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred.

I 2021 mottok selskapet 147 639 kroner fra næringsfondet til detaljprosjektering av området som skal bygges ut. 

Verdien på massene som søkeren behøver,  ligger et sted mellom 100 000 kr – 500 000 kr avhengig av hvilken pris man velger å benytte ved utregning.

I saksframstillinga til formannskapet skriver rådmannen: 
– Store mengder stein fra bygginga av Nordnestunnelen blei kjørt til deponiet i Nállovuohppi. Kommunen inngikk der en avtale med grunneieren om at kommunen kunne lagre steinen her i 10 år fra 5. august 2015. I henhold til avtalen tilfaller steinmassene grunneieren etter 10 år.

Der er estimert at det  ligger ca 70 000 m3 lagra på området  i dag. Kommunen har sjøl  behov for ca 25 000-30 000 m3 til diverse vedlikehold.

Kartskisse Strandbu Camping.