Skjermbilde fra Google Earth.

Nei til rasering av reinbeite

– Helligskogen reinbeitedistrikt er imot planene om å rasere viktige reinbeiter i distriktet, og protesterer kraftig imot denplanlagte vindkraftutbygginga.

Det skriver reinbeitedistriktet i en uttalselse fra distriktet sitt årsmøte. Årsmøtet blei holdt i juni i år.

Reinbeitedistriktet har notert seg at Kåfjord kommune har sagt ja til å delta i en såkalt mulighetsstudium  for vindkraftutbygging innafor Helligskogen reinbeitedistrikt i grenseområdet mellom kommunene Kåfjord og Storfjord.

Helligskogen reinbeitedistrikt har heilårsbeite i områdene på begge sider av Skibotndalen.

– Å si ja til det som Troms kraft kaller for mulighetstudium/konsekvensutredning er å si ja til første steg på vegen  til en konsesjonssøknad, meiner reinbeidedistriktet, og føyer til at et mulighetstudium brukes av utbyggeren som en utveg for å slippe reindriftsfaglig juridisk utredning av vindkraftutbyggingsplanen.

Helligskogen reinbeitedistrikt har heilårsbeite i fjellområdene i kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

– Planen til Troms kraft om massiv utbygging av vindkraftverk innenfor Helligskogen reinbeitedistrikt i området fra Nuortanjárga til Raššanibba og Guolašvil bandlegge alle reinbeitearealer i denne delen av reinbeitedistriktet. Og reindrifta vil som følge av dette bil utelukket fra å bruke disse områdene i all framtid, skriver reinbeitedistriktet i et brev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark med fleire.

– Troms krafts planer om å utrede skadevirkninger for reindrifta gjennom et mulighetstudium og ikke gjennom reindriftsfaglig juridisk utredning har ikke forankring i folkeretten, skriver Anna Båhl i Helligskogen reinbeitedistrikt, og  konkluderer med at det er et brudd på artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966

(Bildet på topp: Skjermbilde fra Google Earth som viser en del av reinbeitedistriktet.)

 

Én kommentar til “Nei til rasering av reinbeite”

  1. Dette er skremmende! 7. desember 2020 besluttet kommunestyret i Kåfjord at “Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune”. Dette prinsippvedtaket fikk kort levetid når kommunestyret – med de samme representantene – ber om å utrede vindkraft for å framskaffe ytterligere informasjon. Grunnlaget for å forkaste et ett år gammelt prinsippvedtak er informasjonen i saksframlegget – der Troms Kraft kommer med graverende faktafeil!

    De opplyser at de trenger kun 70 km2 for å produsere 5 TWh! Gjennomsnittet av alle andre vindkraftverk i Norge tilsier at Troms Kraft trenger 175 km2 planareal – ikke 70 km2 som de opplyser i saksframlegget!

    Statistikken fra alle andre utbygde vindkraftverk i Norge tilsier at 365 km2 får støysone over 45 dB(A)Den (ikke tillatt med bolig eller fritidsbebyggelse), 675 km2 får støy over 40 dB(A)Den (ikke egnet til rekreasjon og friluftsliv) og 1581 km2 blir påvirket innenfor en avstand på 5 km til turbinene – ikke minst reindrifta!

    Etter min oppfatning er saksframlegget – som skrinlegger prinsippvedtaket fra desember 2020 – mangelfullt og gir feil opplysninger som er egnet til å villede de folkevalgte.

Det er stengt for kommentarer.