Vurderte ikke alternativer

Ishavskysten friluftsråd viser til at alternativet Hatteng 2 dekker KItdalen bedre enn Skjellhumpen.

 


Da styret for Miljø, plan og drift hastebehandla saka om dispensasjon for antennemast sist torsdag, blei det ikke tatt hensyn til de siste innspillene i saka. Alternativer blei ikke vurdert, slik statsforvalteren hadde bedt om. Resultatet blei at vedtaket om å innvilge disp fra LNFR-område blei opprettholdt.

Statsforvalteren hadde oppheva det opprinnelige vedtaket. Begrunnelsen var at alternativer ikke var utreda grundig nok.

I en ny uttalelse fra Ishavskystens friluftråd vises det til at alternativet Hattelia 2 gir et absolutt bedre dekningsområde i Kitdalen enn Skjellhumpen på LTE800.

 

Skjellhumpen gir dårligere dekning innerst i Kitdalen enn Hattelia 2, påpeiker Ishavskystens friluftsråd.

 

– Skjellhumpen gir faktisk ikke dekning innerst i Kitdalen, men det gjør Hattelia 2. Hattelia 2 er også et turmål, men topografien og vegetasjonen i området gjør at en mast i dette området ikke vil gi like store negative konsekvenser for friluftslivet som Skjellhumpen. Her vil masta bli en del av fjellsida, og vil verken fragmentere siktlinje fra friluftsområdet, eller sjenere i landskapet på samme måte som på Skjellhumpen. I tillegg går det anleggsvei opp dit i dag, så dette området har ikke de samme verdiene som urørthet og få tekniske inngrep, heter det i uttalelsen fra friluftsrådet.

– I saksframlegget har det ikke blitt redegjort for hvordan eksisterende master kan oppgraderes for å gi tilsvarende dekningsområde som en ny mast kan gi. Det mener vi er av stor relevans i denne saken, da det kan være et like godt alternativ som å bygge en helt ny mast i en av kommunens viktigste friluftsområder.

Friluftsrådet hadde ikke fått tilsendt klagen fra eieren av naboeiendeommen, Helen Ryeng, som saksopplysning. I klagen nevnes det at eksisterende mast på Bårbakken kan bli lagt ned og erstattes av masta på Skjellhumpen. Friluftsrådet meiner det er opplysninger som er relevante for saka, og som skulle vært forelagt friluftsrådet for å kunne gi en god helhetlig vurdering av saken.

– Masta på Bårbakken kan potensielt oppgraderes og gi signal inn Signaldalen, meiner friluftsrådet.

Da friluftsrådet ble bedt om å komme med et faglig innspill/råd i denne saken, fikk vi oversendt saksopplysningene fra kommunen via Altinn. Da vi søkte på saken i kommunens postjournal i dag for å sjekke om vårt innspill var journalført, merket vi oss at klagen fra naboeiendommen på vedtaket ikke var tilsendt oss som saksopplysning. I klagen fremkommer det opplysninger som vi mener er relevante for saken, og som skulle vært forelagt oss for å kunne gi en god helhetlig vurdering av saken. Vi minner om at vår rolle er å vektlegge hensynet til friluftsliv, og ikke andre aspekter ved dette tiltaket.

I en uttalelse skriver Tobias Wetlesen Garn i Pro Invenia at benyttelse av mastepunkt sør for Bjørnhumpen, (Signaldalen-1) vil gi dekning til ett lite område i Signaldalen, og vil dermed ikke bedre dagens situasjon, fremtidig behov eller dekke områdene like godt som foreslått mast på Skjellhumpen.

I uttalelsen heter det videre: “Å etablere ekstra site i Kitdalen eller Moen vil bedre noen dekningsområder, men i sin helhet vil begge løsningene være svakere enn å kun benytte Skjellhumpen.

• Kitdalen: bedret dekning i Sørdalen, men dårligere i Norddalen og Mitterdalen
• En etablering på Moen vil ikke gi like god dekning mtp. mobildekning og IoT som Skjellhumpen

Foreslått løsning fra klager, fordrer i tillegg RoofTop løsning i sentrumsområdet (utbyggelse av basestasjon på tak). Det er per i dag ingen klare kandidater, da det er krav om frisikt for å kunne tilby 5G på N35 båndet.

Dekning i Sivildalen, Kitdalen, Norddalen og Mitterdalen, samt sentrum vil kunne bli løst med ett tiltak på Skjellhumpen (grunnet frisikt til det meste av sentrum og Kitdalen). Denne løsningen er å foretrekke, fremfor oppgradering av eksisterende mast (Borrebakken), etablere enda en ny mast (Kitdalen eller Moen) og en eller flere basestasjoner i sentrumsområdet.

I forhold til klagers merknad til ekte 5G, så er dette mulig å få til på planlagt tiltak. Enten med fiber i fellesføring med kraft, eller med 10G Radiolinje. Har nå fått bekreftet fra sambandsplanlegger at det til denne siten er planlagt med 10G Radiolinje. Dette gjør at 5G på N35 kommer til å bli lagt på, minimum på den sektoren som peker imot sentrum.”

Se fleire dekningskart her.

Les også: Godkjente disp-vedtak

 

2 kommentarer til “Vurderte ikke alternativer”

 1. En liten avklaring – eller egentlig en vesentlig saksopplysning: Det er en feiltolkning fra «Istorfjord» at Statsforvalteren opphevde vedtaket fordi alternativer ikke var vurdert. Det korrekte er at Statsforvalteren opphevde vedtaket om dispensasjon på grunn av saksbehandlingsfeil. Kommunens vedtak var så mangelfullt begrunnet, at Statsforvalteren ikke var i stand til å overprøve kommunens rettsanvendelse. Følgelig kunne de heller ikke behandle den innkomne klagen.

  Statsforvalteren har i opphevelsesvedtaket kommet med en del bemerkninger til saksbehandlingen og veiledning til videre behandling av saken. Det fremkommer blant annet at det er uklart for Statsforvalteren hva kommunen har lagt til grunn og at det ikke er foretatt en reell dispensasjonsvurdering. I tillegg var ikke saken godt nok utredet fordi det manglet tegninger som illustrerer tiltaket. I saksframlegget har kommunedirektøren tatt stilling til de siste høringsinnspillene, så det stemmer heller ikke at de var utelatt når saken ble behandlet 11.08.2022. Tegninger, og alle øvrige saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside.

  Utdrag fra Statsforvalterens vedtak:

  «Storfjord kommunes vedtak om dispensasjon fra arealformålet LNFR oppheves.

  Statsforvalteren opphever kommunens vedtak under henvisning til at vedtaket er mangelfullt begrunnet. Begrunnelsen etterlater tvil om alle relevante forhold er vurdert i saken, herunder om kommunen har vurdert om tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynene bak LNFR dersom det ikke stilles krav om avbøtende tiltak, jf. pbl. § 19-2 andre ledd.

  Saken ligger ikke slik an at Statsforvalteren kan reparere mangelen og ta endelig stilling til vedtakets materielle innhold. Saken hjemvises derfor til kommunen for fornyet behandling.

  Statsforvalteren har for øvrig forståelse for det samfunnsmessige behovet for tiltaket det søkes dispensasjon fra, og vil prioritere saken dersom den etter fornyet behandling i kommunen kommer inn til oss igjen»

  Det er å håpe at kommunedirektørens innstilling, med tilleggsforslaget fra MPD den 11.08.2022, samt oppdatert saksframlegg fra administrasjonen – samlet nå er slik at Statsforvalteren er i stand til å vurdere at kommunen har anvendt plan- og bygningslovens § 19-2 riktig. Saken handler egentlig om å få den forvaltningsmessig korrekt etter nevnte paragraf – det var den dessverre ikke når klagen kom inn og ble oversendt Statsforvalteren i forrige runde.

  Tiltaket er av stor samfunnsmessig betydning. Kunngjøring av siste vedtak fra MPD og eventuell ny klagebehandling må være ferdig innen 15. september 2022. Om ikke, så opplyste ordføreren i møte den 11.08.2022, at tiltaket neppe da blir realisert før i 2024 eller 2025.

 2. Etter å ha lest gjennom denne saka her, sitter jeg med en følelse av at vi i Kitdalen får et ikke godt nok utbygd mobilnett. Som jeg forstår vil den foreslåtte utbygginga gi dårlig dekning innerst i Kitdalen, samt i Nord- og Midterdalen. Og det er jo dumt, for det er jo populære turområder. Jeg undres jo på om et annet alternativ, ville gitt bedre mobilt bredbånd? Vi har ikke fiber – slik som resten av kommunen. Jeg tenker at det er et tidsspørsmål nårtid den Coaxkabelen fases ut, fordi den er for gammel til å kunne oppgraderes. Og hva har vi da? Å ha tilgang til stabilt nett, er en nødvendighet i dag, siden alt av søknader, banktjenester osv er nettbasert. Hva vil kommunen gjøre for å sikre befolkninga i hele Kitdalen nettilgang?? Antakelig INGENTING. For en tid siden (1 år?) skrev jeg til kommunen ang. fiberutbygging. Men har ikke fått svar. Så jeg regner med at det er uaktuelt at kommunen tar initiativ til ei slik utbygging.

  Jeg tenker at kommunen har vært for dårlig å forhandle fram et godt nok utbyggingsalternativ.

Det er stengt for kommentarer.