Jordloven bidrar til avfolking av distriktene

Ordfører Geir Varvik meiner lover og regler som passer i sentrale strøk, bidrar til å avfolke landsbygda. Nå tar han til orde for å bruke skjønn i lovpraktiseringa.

I et brev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser han til at de seks Nord-Troms-kommunene i 2021 fikk nesten 270 færre innbyggere.

– At statlige myndigheter innskjerper jordloven, noe med bakgrunn i at store areal med dyrka mark er forsvunnet til bolig, hytte eller andre formål i litt meir sentrale strøk, kan umulig bety at vi skal måtte betale prisen for dette i vår kommune, skriver han mellom anna i brevet.

Saken som har fått ordføreren til å reagere kraftig, er problemene en familie som ønsker generasjonsskifte på gården, har møtt.

Et ungt par som ønsker å bosette seg på mannens familiesmåbruk på Vestersia og ta opp drifta som har ligget nede i mange år, stoppes av strenge regler for jordvern.  Området ligger i et viktig jordbruksområde. Nå har det imidlertid gått i orden med dispensasjon for omdisponering for å bygge hus og garasje på eiendommen. Det er bare det at ingen banker vil gi lån til bolig på en landbrukseiendom i distriktet. Markedsverdien på slike boliger er altfor låg, sjøl om kostnadene ved å bygge på en landbrukseiendom ikke er mindre enn å bygge i et boligfelt. Det stiller seg annerledes om ekteparet får fradelt tomta. Da vil markedsprisen mangedobles, og det blir mulig å få lån hos bankene.

Både Fylkeskommunen og Statsforvalteren har frarådd at tomta fradeles. Statsforvalteren varsler påklage.

Med utgangspunkt i jordvernhensynet fraråder Fylkeskommunen at kommunen  innvilger dispensasjon for det omsøkt tiltaket.

– Vi har forståelse for at intensjonen bak fradelingen, og ønsket om å drive eiendommen er god, men vi mener at dette bør løses på en måte som ikke er i direkte strid med jordvernhensyn. Det er for eksempel avsatt områder for boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel i nærhet til omsøkt område, skriver Fylkeskommunen i sin uttalelse.

I Statsforvalterens uttalelse heter det:

– Regjeringa har de siste åra fleire ganger innskjerpa kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene i si forvaltning etter plan- og bygningsloven og etter jordloven.

Statsforvalteren ber om å få tilsendt vedtaket i saken når dette foreligger for å kunne vurdere en eventuell påklage på et vedtak om dispensasjon som omsøkt.

Paret som vil bygge på og drive eiendommen, viser til det paradoksale i at jordloven og den låge verdisetting på landbrukseiendommer,  vil føre til at mye landbruk legges øde.

– Generasjonsskifte blir vanskelig. Det er mange andre som er i samme situasjon som oss, sier de.

Ordfører Geir Varvik skriver i brevet til Statsforvalteren at denne saka er av svært stor prinsipiell betydning for ham som ordfører i kommunen.

– Statsforvalters anmodning om at vedtaket omgjøres og at søknaden avslås, vil av meg som ordfører ikke kunne bli akseptert.
Jeg er en stor tilhenger av et godt og ikke minst levedyktig lokaldemokrati, vårt fagutvalg har i denne saken vært enstemmig i sine avgjørelser, skriver han.

 

 

Én kommentar til “Jordloven bidrar til avfolking av distriktene”

  1. Det er ikke lett å være lokalpolitiker da statsforvalteren kommer med innsigelser på nesten alle saker som gjelder tomtespørsmål, utgåing av tomt rundt hus på eiendommer. Slik var-er d i Balsfjord også.

Det er stengt for kommentarer.