Omkamp om vindkraft

I 2015 avslo NVE Troms Kraft Produksjon AS sin søknad om konsesjon for Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune.  Nå  vil Troms Kraft prøve seg igjen, og inviterer Storfjord og andre Nordtroms-kommuner  til en “mulighetsstudie”.

Slåttelva er ei av elvene i Skibotndalen som kan bli tørrlagt dersom det bli omkamp også om vannkraftutbygging.

I en kronikk i Nordnorsk Debatt skriver Semming Semmingsen, konsernsjef Troms Kraft AS, og Erling S. Martinsen, adm. dir i  Ymber AS:

I 2022 er det vindkraft på land som gir de beste mulighetene for produksjon av rimelig, fornybar kraft i vår region. Vindkraft, sammen med vannkraft, er en uslåelig kombinasjon. Når vinden blåser kan vi spare på vannet i fjellet, og ha tilgjengelig energi i vannmagasinene til de vindstille dagene. Vindkrafta skal sikre at innbyggerne og bedriftene i Nord-Norge har tilgang på nok strøm også i fremtiden. Økt kraftproduksjon vil gi muligheter for nye industribedrifter, nye arbeidsplasser og økt verdiskaping til vår region.

Det planlagte vindkraftverket ved Rieppi (bildet øverst i saka) skulle ha inntil 26 vindturbiner på sørsida av Skibotndalen. Årlig skulle det levere 220 GWh.

Men NVE sa nei. Vindkraftverket var etter NVEs vurdering et middels godt prosjekt med tanke på økonomi og produksjon. Men når miljøvirkninger i vid forstand blei tatt med i vurderinga, var ikke vindkraftverket etter NVEs vurdering  et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt. Ulempene var større enn fordelene, og kraftverket ville berøre Helligskogen reinbeitedistrikt, som som fra før var et distrikt med mange eksisterende og planlagte inngrep.

Storfjord kommune var den gangen positive til prosjektet, men både Fylkesmannen i Troms og Sametinget  fremma innsigelse til søknaden.

Troms Kraft hadde dessuten omfattende planer for vannkraftutbygging. Sammen med Statskog danna de selskapet Storfjord Kraft AS. De fleste av elvene i Skibotndalen var omfatta av planen, og i tillegg skulle vannet fra  fleire mindre elver i Breidalen overføres til Skibotn kraftverk.

I april i 2016 sa imidlertid et enstemmig kommunestyre i Storfjord nei til planene, og søknaden blei trukket.

Men siden “Vindkraft, sammen med vannkraft, er en uslåelig kombinasjon” ifølge Semmingsen og Martinsen, er det vel ikke utenkelig at det blir omkamp også om vannkraftutbygginga. Søknaden blei bare trukket “på ubestemt tid”. Planene er klare.

Iallfall er tidspunktet gunstig: Over fleire av kommunene i Nord-Troms henger Robek-spøkelset, og det kan være forlokkende å bytte  bort litt natur med noen kraftkroner.

Les også: Mållaust liv har og e mening