Opphever Bjørnhump-mast vedtak

Tegning av mast og hytte som Telenor vil sette opp på Bjørnhumpen.

Statsforvalteren har oppheva Storfjord  kommunes vedtak om dispensasjon fra arealformålet LNFR i saka om antennemast på Bjørnhumpen. Saka må derfor behandles på nytt.  

(Bildet: Fra det populære turområdet på Mannfjellaksla)

Statsforvalteren viser til at vedtaket er mangelfullt begrunna, og etterlater tvil om alle relevante forhold er vurdert i saka, herunder om kommunen har vurdert om tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynene bak LNFR dersom det ikke stilles krav om avbøtende tiltak.

Det er Pro Invenia AS som på vegne av Telenor Norge AS har søkt  om rammetillatelse for oppføring av telekommunikasjonsmast på 24 meter med tilhørende utstyrshytte på cirka 8 kvm på gnr. 52 bnr. 6 i Storfjord kommune. Formålet med tiltaket er oppgitt å være utbedring av dekning og kapasitet i mobilnettet i området. Det ble i forbindelse med rammesøknaden også søkt om dispensasjon fra arealformålet landbruk, natur, friluftsliv og reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel 2015-2027.

Les også: Vil ha 24 meter høy antennemast i populært turområde

Søknaden har vært på høring hos berørte statlige og regionale myndigheter, og det ble sendt ut nabovarsel.

Troms og Finnmark fylkeskommune påpekte at tiltaket er tenkt plassert i et svært viktig friluftsområde. Fylkeskommunen mente tiltaket ville bedre sikkerheten under friluftslivsaktiviteter i området, men anbefalte å trekke mast og basestasjon vekk fra området for å hindre forringelse av kvalitetene med turmålet.

Eieren av nabotomta til det omsøkte arealet, Helen Ryeng, har i et merknader til søknaden vist til at området er et yndet sted for friluftsliv og at oppføring av masta vil forringe naturopplevelsen for de som ferdes i området. Masta vil på grunn av sin størrelse og utforming også påvirke utsikten fra omkringliggende områder. Videre fremholder Ryeng at nabovarslet har en rekke mangler. Varslet viser ikke hvilke faktiske inngrep tiltaket vil medføre.

Etter Ryengs vurdering medfører tiltaket et betydelig inngrep og at dette ikke fremgår av tegningene i nabovarslet. Ryeng etterlyser også opplysninger om hvordan tiltakshaver har tenkt å etablere strømtilkobling dersom det ikke skal etableres anleggsveier. Det stilles i merknadene også spørsmål ved om man har tatt høyde for at området er høyaktuelt for boligbygging i fremtiden.

Den 19.november i fjor  blei kommunedirektørens innstilling om å innvilge dispensasjon enstemmig vedtatt av Miljø,- plan og driftsstyret. I vedtaket blei det stilt vilkår om avbøtende tiltak, blant anna blei det stilt krav til materialvalg, fargebruk og tilbakeføring av torvdekke. Det ble også stilt krav til bevaring av skog, og at det skulle opparbeides parkeringsplass og gapahuk i forbindelse med friluftsbruken i området.

Vedtaket ble sendt til sakens parter den 14. desember.

Vedtaket ble påklaget av Helen Ryeng og Morten Døhl. I klagen er det blant annet anført at tiltaket er i strid med bestemmelse 1.5.9 om landskap, natur og kultur i kommuneplanens arealdel, og at kommunen ikke har gitt dispensasjon fra denne bestemmelsen.