Rein skaper harme og sinne

Rein som beiter på jordbruksområder og i hager på Elvevoll, har skapt harme og sinne hos de fleste i bygda.


Nå ber 14 grunneiere i bygda i et brev til Landbruksdirektoratet om ei vurdering av om reineierne i henhold til Reindriftsloven har rett til å la reinene beite på jordene og i hagene hos folk.

I brevet viser de til at det i flere generasjoner har vært enighet mellom innbyggerne på Elvevoll og reineierne om at reinen skal beite på fjellet om sommeren i reinbeitedistrikt Lyngsdalen, og ikke nede i bygda i Elvevoll der det drives jordbruk.

– Denne tradisjonen ble etablert av svenske reineiere allerede fra 1919 og videreført av norske reineiere da de overtok Lyngsdalen reinbeitedistrikt i 1974, skriver de, og viser dessuten til et vedtak i formannskapet i Storfjord kommune i 1975 der det blei det slått fast at landområdene nede i bygdene i Storfjord var landbruksområder, og at reinene skulle beite oppe på fjellet – et vedtak som ikke er endra siden.

– Det er de siste åra, fra ca 2015, at det har kommet mange rein inn på jordbruksområdene og i hager i Elvevoll i mai måned. Her beiter reinene heilt inn på dørene til folk. Daglig må de jages bort fra jordene og hagene inntil reineierne flytter dyra til fjells i månedskiftet mai-juni, skriver grunneierne.

– I år har reineierne etablert ei innhegning ved den gamle skolen i Elvevoll til kalvingsplass uten at innbyggerne er blitt informert, verken av reineierne, kommunen eller grunneier.

Noe av forklaringen til at dette skjer, meiner grunneierne, kan være at det har kommet en ny generasjon av reineiere og at det kom en ny reindriftslov i 2007.

– De klimamessige forholdene kan vel også spille inn ved at det fremdeles er mye snø i fjellene i mai måned. I tillegg ble Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap slått sammen til en ny organisasjon, Nibio, i 2015. Nibio oppretta en ny digital kartløsning, Kilden, som alle offentlige virksomheter bruker når de har behov for karttjenester. I Kilden er heile Storfjord markert som reinbeite om våren, sommeren og høsten. Kartene er utarbeidet av Nibio i samarbeid med reindriftnæringa uten at de ordinære kommunale administrasjonene og formannskapene er tilstrekkelig involvert, heter det i brevet.

(Foto: Kåre Eriksen)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.