Helse og omsorg: Rolleuklarhet og manglende kommunikasjon

En ekstern evaluering av Helse og omsorgsetaten i Storfjord viser at  kommunen har mange forhold å rette opp.

Her er noen av funnene:

  • detaljert politisk overprøving av faglige vurderinger
  • ansatte ikke går tjenestevei, men kontakter politikere direkte om ulike forhold
  • manglende informasjon og kommunikasjon både internt og eksternt i kommunen
  • brudd i kommunikasjonslinjer, og kommunikasjonen fremstår som stykkevis og delt
  • fravær av kommunikasjon og informasjon skapes det mange rykter og antakelser i kommunen

Om samspillet mellom politikk og administrasjon heter det i rapporten:

Ledere i organisasjonen gir uttrykk for at det er en rolleuklarhet i samspillet mellom politikk og administrasjon. Det kan oppleves som en detaljert politisk overprøving av faglige vurderinger, og at man ikke får tilstrekkelig med tid til å kunne få etablert og operasjonalisert en ny organisering. Dette går ut over både kvalitet og motivasjon hos lederne.

Rolleforståelse knyttet til politikk og administrasjon angår også ansatte, hvor det har blitt flere tilfeller hvor ansatte ikke går tjenestevei, men kontakter politikere direkte om ulike forhold. Dette kan føre til at administrasjon i kommunen spilles ut på sidelinjen, og ikke får mulighet til å gi tilbakemeldinger, men heller ikke mulighet til å agere og håndtere meldingene. Mangel på eller fravær av kommunikasjon og informasjon skapes det mange rykter og antakelser i kommunen, noe som også når politikere så vel som ansatte og ledere.

Kommuneloven er klar på hvordan de ulike rollene skal fordeles, og hvilke oppgave, rolle og ansvar som ligger til kommunedirektør og ordfører. I loven er det presisert at politikerne skal arbeide med det prinsipielle og generelle, mens administrasjonen har ansvaret for det faglige.

Og videre om informasjon og kommunikasjon:

Som beskrevet over så er det manglende informasjon og kommunikasjon både internt og eksternt i kommunen. Ledere får ikke tilstrekkelig med informasjon i linjen, og informerer heller ikke nok videre til sine ansatte. Dette kan dreie seg om enkel informasjon til mer kompleks informasjon som kan føre til at viktig pasientinformasjon ikke blir bragt videre eller dokumentert i pasientjournal.

Det er brudd i kommunikasjonslinjer, og kommunikasjonen fremstår som stykkevis og delt. Dette danner grobunn for spekulasjoner, rykter og frustrasjon hos de ansatte. Ansatte etterlyser også mer tilstedeværelse og informasjon fra sine nærmeste ledere.

Pasienter og pårørende påpeker også at det mangler kommunikasjon i saksbehandling, og tilbakemelding om hva som skjer i «saken min». Det etterlyses en generell informasjon om hvilke tjenestetilbud man kan få og forvente.

I rapporten anbefales det å opprettholde dagens årsverk på lederressurser inkludert «sykepleier 1» og «hjelpepleier 1» ressurser.

– Ledelse betyr mye for utvikling og kvalitet i tjenestene, og når det er for få ledere oppstår det i stedet mange uformelle ledere, heter det i rapporten, hvor det er avdekka et ønske om mer ledelse både fra ansatte, brukere og pårørende.

Det var kommunestyret  som i fjor bestilte en ekstern evaluering av Helse og omsorgsetaten. Det man ønska, var en gjennomgang av helse og omsorgssektoren for å se på tjenestetilbud, organisering, ressurser til ledelse, kvalitet i tjenestene og ressursbruk generelt. Firmaet «KS- konsulent» fikk oppdraget og levrte rapporten i desember i fjor.

Rapporten er basert på samtaler med ulike aktører i Storfjord-samfunnet. Ledere, tillitsvalgte, ansatte, brukere og pårørende – i alt 48 personer har blitt intervjua. Det er dessuten innhenta statistikk og innrapporteringer for kommunen, hovedsakelig KOSTRA og Framsikt.

Kommunestyret behandla rapporten i mai, og har bedt kommunalsjef for helse og omsorg ta initiativ til å gjennomgå rapporten med sine enhetsledere, tjenesteledere, eventuelt andre ledere i enheten f.eks. sykepleier I, tillitsvalgte, verneombud og eventuelt andre som kommunalsjefen anser som viktig for å gjennomføre gjennomgangen. Dersom det er ønskelig, stiller politisk ledelse seg positiv til å være med å bidra.

Last ned: En gjennomgang av tjenesten, sluttrapport