– Slipper ut tre ganger meir kloakk enn tillatt

Hvert år når Avfallsservice sine septikbiler begynner å tømme septik i slamavskilleren på Hatteng, kommer reaksjonene – på Facebook.

En Facebookbruker skriver:

– Man har registrert at Avfallsservice fortsatt tømmer kloakkslam i septikksystemet ved Storfjord kirke. Det går altså rett i sjøen. Er det en god måte å rense fjorden på? Det måtte da være bedre å filtrere dette på land. Det er da nok av sandmeler som kunne brukes..
Jeg ønsker meg en rein fjord med spiselig fisk..

Allerede for tre år sia tok Signaldalelva Grunneierlag opp problemet i et brev til kommunen.

– Vi får fra tid til annen tilbakemeldinger om illeluktende slimlag på redskaper i sjøen, om usmak på fiskefangster og at det lukter kloakk ved koking av fisk fanget innerst i fjorden. Vi forstår også at fjordfiskerne unngår å fiske innerst i fjorden på grunn av kloakkutslippene som vi antar akkumulerer i det langsomme vannskiftet innenfor i tersklene i fjorden, heter det mellom anna i brevet.

I et overslag grunneierlaget har gjort, framgår det  at det til renseanlegget da (2019) var tilknytta omlag 780 personekvivalenter (PE), mens utslippstillatelsen for Hatteng rensedistrikt har en kapasitet på opp til 270 PE.

– Om våre anslag er riktige, innebærer det at utslippsmengden fra Hatteng rensedistrikt er mer enn tre ganger høgre enn tillatt.

Grunneierlaget minner videre om at Signaldalvassdraget  nå er i en fase med reetablering av fiskestammen etter rotenonbehandlinga i 2015 og 2016.

– Signaldalelvas grunneierlag medvirker i dette arbeidet, og mener Storfjord kommunes forurensende utslipp i fjordbotn er kritikkverdig med tanke på oppvekstsvilkårene for fiskeslagene i fjordbassenget generelt, og for de anadrome fiskeslagene spesielt, skriver grunneierlaget i brevet, og føyer til:

– Storsamfunnet har brukt og bruker nå betydelige midler for å gjenskape et livskraftig vassdrag, og vi er av den oppfatning at Storfjord kommune må gjøre sitt for at dette arbeidet skal lykkes. Vi ønsker en rein fjord fri for kloakkinnblanding og andre forurensinger, og ber derfor om tilbakemelding på om våre anslag medfører riktighet, og i tilfelle hva kommunen vil gjøre for å gjenvinne kontrollen med utslippene til storfjordbotnen.

– Det er viktig å være klar over at det er kommunen som er forurensningsmyndighet. Avfallsservice utfører et oppdrag på vegne av kommunen, skriver daglig leder ved Avfallservice, Sigleif Pederesen i en epost til iStorfjord, og viser til vedtatte lokale forskrift.

Brevet fra Signaldalelvas grunneierlag   er fra 2019. Hva har skjedd i ettertid?

I dag opplyser ordfører Geir Varvik at kommunestyret har vedtatt planer om ei slamlagune ved Avfallsservice sitt anlegg i Skibotndalen, og at tømminga på Hatteng skal opphøre.

– Men nå har NVE fremma innsigelse mot planen blant anna på grunn av manglende grunnundersøkelse. Vi har bedt om at NVE trekker innsigelsen, men har ikke fått svar. Jeg sendte en purring på epost seinest i forrige uke, sier han. Han håper nå på at det kommer ei postiv melding fra NVE slik at jobben med slamlagunen kan lyses ut på anbud så snart som mulig.

– Slik septikhandteringa foregår nå, er det jo ingen som vil ha det, sier han.

Når det gjelder dimensjoneringa på slamavskilleren på Hatteng, sier han at han ikke kjenner til at det er satt en øvre grense, men vil undersøke om det er slik.

Hos NVE i Narvik svarer seniorrådgiver Eva Forsgren at NVE vil opprettholde innsigelsen.

– Vurderingene av grunnen som er gjort, må kvalitetssikres av en uavhengig organisasjon, sier ho, og legger til at reglene på dette området er klare.

Svaret vil ifølge Forsgren bli sendt kommunen i dag.

(Bildet: Avfallsservice sitt anlegg ved kirka på Hatteng.)