Strakstiltak nødvendig

Anbefaler strakstiltak i Kitdalselva for å hindre flomskader. Foto: Storfjord kommune.

Storfjord kommunen har bedt NVE vurdere strakstiltak for å hindre flomskader på bygg og eiendom på to eiendommer ved Kitdalselva.

Kommunen ønsker også at Statsforvalteren opplyser om saksgang for søknad om tiltak i vassdrag knytta til særlover og sektormyndigheter.

Kommunen har vært på befaring i området, og i en rapport konkluderes det med at elva de 10 siste åra har erodert bort et større areal på  én eiendom, og nærmer seg to andre.  En erosjonssikring som har vært etablert her,  er erodert bort, framgår det av rapporten.

– Grunneieren har gjort nødsikring av elva med tilkjøring av stein, men dette fungerer kun som enkel sikring mot erosjon mot eksisterende bebyggelse. Erosjonsproblemet er med dette flytta til et punkt nedstrøms der det er jordbruksarealer, står det å lese i rapporten.

Ei nødsikring av arealene nedstrøms allerede tilkjørte steinmasser må gjøres snarest, for her skjer store utgravninger.