Vestersidasenteret: Et dynamisk knutepunkt

Elvevoll 2020. Tidligere Elvevoll skole, nå Vestersidasenteret, øverst i bildet.

Prosjekt Vestersidasenteret på Elvevoll har fått 100.000 kroner i støtte fra næringsfondet.  Nå skal den nedlagte skolen bli et dynamisk knutepunkt på Vestersida.

Prosjektet starta opp i  desember i fjor med et møte i styringsgruppa. I tida etter jul har det vært gjennomført ei kartlegging, og nå er prosjektet inne i gjennomføringsfasen. I august i år skal det være oppsummering og rapportering.

Budsjettet er på 456 00 kroner, som finansiseres med penger fra fylkeskommunen, næringsfondet, samfunnsløftet og egen innsats.

Ifølge prosjektbeskrivelsen skal man nå som mål én revitalisere byggets to nyeste deler, samfunnshusdelen og næringsbygget, til et levende senter med fokus på natur og kultur.

Som mål to skal man utvikle skoledelen, med fokus på næring.

Aktuelle målgrupper er lokalbefolkninga, lokale lag og foreninger, eksisterende bedrifter og potensielle etablerere.

Som resultat forventer man økt aktivitet og samhandling mellom brukerne av senteret og et etablert leirsenter med tilbud som vil generere driftsinntekter til bygget. Dessuten at man  på sikt kan gi et tilbud til næringslivet i form av klargjorte arealer.

Fra prosjektbeskrivelsen:

Vestersiasenteret på Elvevoll i Storfjord kommune er opprinnelig en nedlagt skole. Skolebygninga står i dag delvis tom. Den består av en samfunnshusdel som benyttes av lag og foreninger samt en næringsdel/skoledel med stort uutnyttet potensial. Det er et mål i kommunens samfunnsplan at vi skal legge til rette for nye næringer med klargjorte arealer og infrastruktur. Det er i tillegg et mål at vi skal sikre et godt og bredt tilbud for møte- og aktivitetsplasser for å skape bolyst.

Vi ønsker derfor å starte et prosjekt der målet er å utvikle Vestersiasenteret til et dynamisk knutepunkt på Vestersia, der næringsliv og frivillighet møtes og sammen skaper vekst og bolyst.

Området Vestersia preges av et aktivt og engasjert foreningsliv. Når det kommer til næring så er det relativt få aktører som er lokalisert i dette området av kommunen, men blant de som er lokalisert her er det solide foretak som blant annet Elvevoll Settefisk, et selskap innenfor Arnøy Laks-konsernet.

Vi ønsker å starte med utgangspunktet vi har, og sikre et godt driftsgrunnlag og bygge et godt fundament ved å bygge videre på det vi allerede har. Vi vil fokusere på bolyst først og videreutvikle Vestersiasenteret som samlingspunkt for lokalbefolkninga i området. Vi ønsker samtidig å utnytte de naturressursene som finnes i nærmiljøet: Lyngsalpene landskapsvernområde, Sandørneset friluftslivsområde, Steindalsbreen, Elvevolløypene, ballbinge osv. Det er etablert et husstyre på senteret som i tillegg til kommunen består av Vestersia bygdeutvalg, Vestre Storfjord lysløypelag, Storeng Steindal trim og IMA husflidslag.

Bygget har fra tid til annen blitt benytta av skoler i kommunen, konfirmanter m.m som leirsted. Dette ønsker vi å utvikle videre, og målet er å tilrettelegge på en måte som gjør at vi aktivt kan tilby dette som leirsted for skoler i hele regionen, lag- og foreninger, menigheter m.fl. Et leirsted vil kunne være med på å skape ringvirkninger for lokale aktivitetstilbydere som kan tilby hundekjøring, kajakkutleie, guidede fjellturer og brevandring.

Tilrettelegging for leiraktivitet vil gi positive synergier til det lokale foreningslivet som benytter huset i dag. Vi vil med tilrettelegging få bruksmuligheter gjennom fellesarealer m.m som alle vil kunne nyte godt av for eksempel til medlemsmøter, kursvirksomhet og ungdomsaktiviteter, og vi vil få aktivitet i huset gjennom større deler av døgnet noe som igjen vil være positivt når man ser på kostnader kontra bruk.

Vi vil ha fokus på å gjenbruke så mye som mulig av eksisterende inventar ved opprustning. Bærekraft i form av gjenbruk vil stå sentralt i prosjektet. Ved innkjøp av inventar og utstyr vil vi ha fokus på å kjøpe brukt utstyr av god kvalitet så langt det lar seg gjøre.

Næringsdelen/skoledelen i bygget har mange muligheter. Det finnes mulighet til å leie ut kontorer, etablere produksjonslokaler til for eksempel mikrobryggeri, kaffebrenneri, garnfargeri, matproduksjon osv, ateliér, popup-butikker eller lignende. Vi ser for oss at Vestersiasenteret skal bli et samlested der nyetablerere får en god start og et miljø å vokse i. Klargjorte arealer vil gi kommunen mulighet til å være vertskap for interkommunale samarbeid og prosjekter, eller for andre offentlige arbeidsplasser som i fremtiden kan bli desentralisert. I tillegg tror vi at fleksible kontorløsninger med mulighet for korttidsleie vil være mer attraktivt i fremtiden.

Én kommentar til “Vestersidasenteret: Et dynamisk knutepunkt”

  1. Det er jo inn i tiden nå at unge eventyrlystne vil ut av pressområdene. Jobbe i kontorfellesskap. Områder med turmuligheter er skikkelig ettertraktet. Ut å reklamer for ledige lokaler i naturskjønt område. Kanskje her er ledige hus også..,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *