Boligmangel = utflytting 

Boligpolitisk-handlingsplan
Fra forsida til Boligpolitisk handlingsplan.

Boligbygginga på Hatteng er nå snart ett år forsinka. Entreprenøren som skulle bygge, er ikke å få tak i.

– Det er flere eksempler på at utflytting fra Storfjord de siste to årene, også skyldes mangel på utleieboliger. Oppføring av nye boenheter på Hatteng er snart ett år forsinka, og kommunen står noe rådløs ettersom samarbeidspartneren Storfjord Boliger AS, ikke synes å ha framdrift i planene. Det skriver rådmannen i saksframlegget til kommunestyret, som onsdag skal behandle et forslag til boligpolitisk handlingsplan (BPHP).

– Det er generell boligmangel i kommunen, både i form av mindre boenheter og større, som for eksempel eneboliger for familier. Boligmangelen gjør at det er vanskelig å bosette seg i Storfjord, kortvarig eller langvarig. Potensielle tilflyttere er i hovedsak avhengig av kapital til å bygge eller kjøpe bolig. Potensielle tilflyttere må derfor være villige til å forplikte seg til et langvarig boforhold på grunn av at det ikke er gode nok leiemuligheter i kommunen. Dette åpner ikke for muligheten til å «prøvebo». Et godt leiemarked vil gi mulighet til å prøve ut hvordan det er å bo i Storfjord uten å «låse» seg til kommunen. Midlertidig leie av bolig er attraktivt for unge og barnefamilier som ønsker for å prøve å bo i kommunen før de forplikter seg til et mer varig boforhold på et sted, skriver rådmannen i saksframstillinga.

Rådmannen tilrår at kommunestyret ber rådmannen utrede et forslag om å opprette eget heileid kommunalt  boligaksjeselskap, som i prinsippet overtar alle kommunale boliger og foretar bygging av  nye boenheter.

Videre tilrår rådmannen at kommunestyret vedtar å ta opp nye 4 mill kroner i startlån for 2016.

Rådmannen anbefaler også at  det avholdes fellesmøter mellom ulike etater som foreslått av plan- og driftsstyret, slik at kommunestyret får seg forelagt utarbeidede forslag til mål og virkemidler til behandling og godkjenning.

Svarer ikke

iStorfjord har forsøkt å få kontakt med entreprenøren som skulle bygge boligene på Hatteng, Storfjord Boliger AS, men får ikke svar. Vi har også lagt inn ei melding på deres Facebook-side, men har til nå ikke mottatt noen tilbakemelding.

Torbjørn Tuoremaa er leder for et  felles boligutviklingsprosjekt for  Nord-Tromskommunene som også Storfjord er med i.

– Vi får ikke tak i dem, og skjønner ikke hva som har skjedd, sier han.

– Vi venter på beskjed. Enten bygger de, eller så bygger de ikke, og da får vi få tak i en annen entreprenør, legger han til.

Folketallsutvikling
Folketallsutvikling i Storfjord. Kilde SSB.

Housing first?

Housing first er en metode som er tatt i bruk i flere kommuner i Norge i samarbeid med Fylkesmennene og Husbanken. Metoden skal bidra til å få vanskeligstilte raskt inn i en egen, permanent bolig. Erfaringer med metoden har vist at en varig bolig som beboeren opplever som et hjem, utgjør en viktig motivasjonsfaktor for å stabilisere eget liv. Målet er at den enkelte skal settes i stand til et mest mulig selvstendig liv ved blant annet og selv mestre dagliglivets gjøremål i et «recover» – øyemed. I BPHP anbefales det  å vurdere om Housing First er en aktuell metode for Storfjord kommune.