Vil ha Grensetjenesten inn på statsbudsjettet

Nordkalottens Grensetjeneste har lokaler i bygninga til tidligere Skibotn Handel.

I et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ved statsråd Marte Mjøs Persen ber Storfjord kommune om at Nordkalottens Grensetjeneste inkluderes i departementets budsjettpost for driftsstøtte for internasjonale forpliktelser.

Nordkalottens Grensetjeneste, som eies av Nordkalottrådet, arbeider på mandat fra Nordisk Ministerråd.
Storfjord kommune er vertskommune for den norske delen av tjenesten, som er lokalisert i Skibotn. Grensetjenesten har også et kontor på den svensk-finske grensen i Haparanta-Tornio, og det jobbes i samhandling med Nordisk Ministerråd og de øvrige nordiske grensetjenestene i Morokulien og Øresund.


Mål

Grensetjenesten har som mål å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner både i Norden, nasjonalt og regionalt. Et formål er å koble sammen aktører og skape arenaer for samhandling, det vil si legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for næringsliv, arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og myndigheter. Bistand til enkeltpersoner og bedrifter som vil flytte over en landegrense for å etablere seg eller arbeide utgjør hovedmengden av bistand og oppdrag i hverdagen. Grensetjenesten har i tillegg oppdrag med å bistå nasjonale og nordiske myndigheter for å fjerne grensehindre.

Storfjordkontor fra 2012

Nordkalottens Grensetjeneste ble etablert med kontor i Haparanda-Tornio i 2011, og Storfjordkontoret ble etablert i 2012. Det ble gjennomført en 10-års jubileumsmarkering i Helsinki november 2021.

– Vi forbereder nå ei 10-års markering i Tromsø 14. og 15 september i år for vårt kontor, skriver ordfører Geir Varvik i brevet, og viser til at det har vært ei formidabel økning i henvendelser og etterspørsel etter tjenestene. Fra 2012 til 2017 økte antall henvendelser fra 200 til 4000. I 2019 var det om lag 35000 besøkende på Grensetjenestens nettsider, og i 2021 var det økt til over 50000.

Ordfører Geir Varvik (H) ber om at Nordkalottens Grensetjeneste kommer inn på Statsbudsjettet i likhet med kontor i Morokulien-Eidskog.

– Om lag 50 prosent av henvendelsene til kontoret kommer fra utenlandske arbeidstakere og privatpersoner, og om lag 30 prosent av henvendelsene kommer fra utenlandske bedrifter. Praktisk bistand og veiledning for å komme hit for å jobbe eller etablere seg dominerer arbeidsoppdragene, skriver ordføreren.

Han viser til at regionen og landsdelen gjennom mange år har hatt et svært stort behov for rekruttering fra andre land for å kunne dekke behovet for arbeidskraft.
– Bedrifter i vår landsdel er helt avhengig av tilgang på utenlandsk arbeidskraft for å kunne holde hjulene i gang, spesielt innen fiskeri, oppdrett og entreprenører er det en prekær mangel på arbeidskraft, skriver han.

Geir Varvik peiker på at det de siste ukene har vært medieoppslag om at det er fleire ledige jobber enn det finnes arbeidsledige i landsdelen, og at Nordkalottens Grensetjeneste er det eineste kontoret i Norden som betjener både et norsk, svensk, finsk og samisk publikum.

– Som grensekommune med hundreårig erfaring med de utfordringene det medfører å krysse en landegrense som privatperson eller næringsdrivende, har det vært en naturlig oppgave å involvere oss i utviklinga av dette nasjonale og nordiske oppdraget, og Storfjord kommune har lagt inn betydelige ressurser for å støtte opp utviklinga av kontoret i denne 10-års perioden. Men behovet er nå stort at vi ber om at Grensetjenesten her nå kommer inn under samme tilskuddsordning som vårt søsterkontor i Morokulien-Eidskog, skriver ordføreren.