Forberedt på katastrofer

Skjermbilde 2016-06-13 kl. 23.48.12
Faksimile fra Asker og Bærums budstikke 27. juli 1906.

Flom og katatrofer kan føre til store ødeleggelser og lamme samfunnslivet når som helst.

En av de største som har ramma Storfjord i nyere tid, skjedde for 110 år siden da en ovstor flom i Signaldalen forårsaka enorme skader (se faktaboks nederst i saken!). Hendelsen ble omtalt i flere aviser.

Nå vil Storfjord Storfjord kommune være føre var, og  har laga en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som skal gi et overordna bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen i henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Gjennom analysen skal kommunen ha kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser og hvordan de kan påvirke kommunen og kommunens tjenester.

Robusthet

Ifølge analysen er det flere forhold i kommunen som medfører robusthet, blant anna god tilgang til beredskapsressurser, god redundans (flere uavhengige løsninger) i vei- og el-infrastruktur med alternative omkjøringsveier, havn, nærhet til flyplass og større sentra.
Storfjord kommune har et nødstrømsaggregat med full effektdekning på Åsen omsorgssenter, og det er også planlagt nødstrømsaggregat på helsehuset og på rådhuset.

Sårbarhet

– Det er også en del forhold som medfører sårbarhet i kommunen. Kommunen ligger nær finskegrensen og dette gjør kommunen mer sårbar for grenserelaterte problemer som smitte, uønsket gods på vei, ulovlig innvandring og en definert strategisk innfartsvei ved en potensiell militær trussel, står det å lese i analysen.

Blant anna medfører transportårene gjennom kommunen (E6/E8/RV868) sårbarhet for hendelser med farlig gods på vei. Også med skip kan dette inntreffe.

– Vi har ingen store industribedrifter, men har Skibotn kraftverk med damanleggene, og generell rasfare i deler av kommunen er også et trusselbilde, heter det i analysen.

Sårbar vannforsyning

Storfjord kommunes vannforsyning er sårbar. VA-anlegget er knytta til et gammelt nett flere steder og mangler nødstrømsaggregat på sårbare objekter. Kommunens system knytta til nødvannforsyning er også for dårlig.

Det er også en utfordring med dårlig brannvannkapasitet i enkelte områder i kommunen.

Klimarealaterte hendelser

Ekstremnedbør og andre klimarelaterte hendelser kan ifølge analysen medføre hyppigere flom- og skredhendelser, noe som igjen kan ramme drikkevannskildene.

Storfjord kommune er også utsatt for skadeflom i Skibotnvassdraget og i Signaldalselva. Her er det også en del marine avsetninger som kan resultere i leirras.

Fjellskred Nordens

Fjellskred fra Nordnes er ikke medtatt i ROS-analysen. Årsaken er at det er utarbeidet en egen beredskapsplan for Nordnes.

Et fjellskred fra Nordnes vil føre til store ødeleggelser med oppskyllingshøyder som varierer fra 40 m til 5-10 m alt etter hvor i fjordbassenget en befinner seg. Det er utført et omfattende arbeid når det gjelder  overvåkning og varsling av fjellpartiet, et arbeid NVE har ansvaret for. Beredskapsplanen Nordnes Fjellskred ivaretar alle områder knytta til dette senarioet, så som varsling under normaltilstand, varsling ved bevegelse (grønn, gul eller rødt), kommunikasjon og informasjon, evakueringsplaner og praktisk evakuering.

Kommunestyret skal egengodkjenne  ROS-analysen i onsdagens møte.


Stor flomskade 

I år er det 110 år siden avisene kunne melde om en stor flomskade i Signaldalen.

Asker og Bærums Budstikke 27. juli 1906:

“Stor Flomskade nordpaa. Tromsø, 21 Juli. Flommen har anrettet Skade for Titusinder af Kroner i Signaldalen inderst i Lyngenfjord. Tirsdad Nat steg Signalelven 10 Fod over vanlig Vandstand. Hele Dalen blev oversvømmet. Intet Menneskeliv er tabt, men Eng og Skog ligger i Ruiner. Flere Jordeiendomme er aldeles dækket af Grus, Sand, Sten og Rødder. Elven har mangesteds gravet sig nyt Løb. Ingen her mindes en slig Flom. Signaldalen gaar fra Lyngenfjordens Bund mot Grænsen til Sverige og Finland.”