Ungdomsskolene slåes sammen

Ungdomsskoleklassene i Storfjord skal samles på Hatteng skole fra høsten 2023.


Storfjord kommunestyre har vedtatt å slå de to ungdomsskolene i kommunen sammen fra høsten 2023.

Det er kommunens økonomiske situasjon og synkende elevtall som er årsaken til at ungdomsskolene nå skal slåes sammen igjen. Innsparing totalt på årsbasis ved å flytte ungdomstrinnet fra Skibotn til Hatteng er beregna til 1 330 000 kroner. Det var Tverrpolitisk liste som satte fram forslaget om sammenslåing.

Levekårsutvalget hadde innstilt slik:

Sammenslåing av ungdomstrinnene i kommunen sees som fornuftig med tanke på kommunens økonomi og fremtidige barnetall.
Utredningen og den eventuelle sammenslåingen bør allikevel settes på vent, som følge av økende rasfare på E6/E8 mellom Skibotn og Hatteng. Saken bes utredet ferdig når Statens Vegvesen setter sluttdato for rassikringstiltakene, og planlegges iverksatt samtidig som sikker skolevei er etablert. Eventuell oppgradering av skolebygg Hatteng før dette, må ta høyde for mulig fremtidig skolesammenslåing .

Ved avstamninga fikk TPL sitt forslag partiets egne sju stemmer. I tillegg stemte Kasper Holmen, Nils-Petter Beck og Hanne Braathen for forslaget. Geir Varvik, Lars-Einar Garden, Gaute Østeggen, Øistein Nilsen, Hallgeir Naimak, Tor-Ivar Seppola og
Inger Heiskel stemte for levekårsutvalgets innstilling.

Ei utredningsgruppe som Levekårsutvalget satte ned i fjor for å oppdatere ei utredning om skolestrukturen fra 2017, konkluderte med at det er sterk tvil om det vil være ei klok beslutning å slå sammen ungdomskolelene nå. De begrunner tvilen med at Hatteng skole er en gammel skole som må bygges om slik at undervisningslokalene blir meir hensiktsmessige, samt den stadig meir rasutsatte strekninga Falsnesodden- Grasnes, et særlig hensyn som må vektes sterkt når vedtak om eventuell sammenslåing av ungdomstrinnene skal drøftes.


Gruppa har bestått av kommunalsjef for Oppvekst, rektorene, HTV Utdanningsforbundet og verneombudene fra begge skolene. I tillegg har kommunalsjef for Drift tiltrådt gruppa når egnetheta til skolebygget var oppe til drøfting. Gruppa har hatt fire møter før utredninga blei sendt ut på høring.

Det er kommet inn høringssvar fra Ungdomsrådet, Skibotn bygdeutvalg, UF- klubb Skibotn skole, SU/SMU Hatteng skole, FAU Skibotn skole og samla fra rådsorganer og ansatte Skibotn skole.

Hovedpunkter som kommer fram i høringssvarene:

Bygning: Hatteng skole må oppgraderes og læringsarealer tilpasses. Vil en oppgradering av Hatteng skole være klar til høst 2023, når midlene er tatt ut av investeringsbudsjetter i 2022?
Skibotn skole må også moderniseres.

Ansatte: Det er belastende at trussel om nedleggelse stadig dukker opp og mange lurer på hvor lenge de har jobb.

For elevene:

Usikret og utrygg E6/E8 – belastning at alle elever fra 8.-10 klasse Skibotn skal ferdes under fjellet daglig i skoleåret.
Større vennemiljø i større klasser.
Slipper sammenslåing med andre årskull

Mindre arbeidsro i store klasser
Lengere tid i buss for elevene (som også kan være en arena for krenkelser mellom elever) Flere valgfag å velge mellom

Lokalsamfunn: Bygd i vekst som blir mindre attraktiv dersom trinn flyttes fra skolen

Vedtak i ungdomsrådet:

«Vi ønsker ikke å slå sammen skolene med tanke på økonomi, miljø og sikkerhet. Siden det er så stor rasfare ved Falsnesfjellet ønsker vi ikke å frakte elever der til alle tider av året. Slik det ser ut nå har ikke kommunen råd til å slå sammen ungdomsskolene, i tillegg til å holde begge skolene i drift. Vi i SUR ønsker ikke felles ungdomsskole, men ønsker å ha en undersøkelse med elevene på skolene om de ønsker dette.»