“Glemte” å budsjettere med midler til brøyting?

I juni må kommunesyret finne 1 mill. til vintervedlikehold på veg som ikke var med da budsjettet blei vedtatt i desember i fjor. Arkivfoto: Magne Lockert brøyter kommunale veger i Signaldalen for ganske manga år sia.

Da kommunestyret i Storfjord vedtok budsjettet for 2022 i desember i fjor, var posten for vintervedlikehold utelatt. Nå må kommunestyret finne penger når det skal behandle ei budsjettregulering i juni.

I alt må kommunestyret finne inndekning for 3 751 000 kroner, varsler kommunalsjef Magne Wilhelmsen. Av dette utgjør vintervedlikehold veg den største posten med 1 mill kroner. Til reinhold må det finnes inndekning for 400 000, ifølge varselet.

Solveig Sommerset representerer Tverpolitisk liste i kommunestyret. Ho reagerer sterkt på det som har skjedd.

Nå spør ho om Storfjord kommune har overholdt kravet i loven om realisme når det gjelder utgifter til vintervedlikehold veg.

– Det blei ikke opplyst i budsjettmøtet i desember at kostnader til blant anna brøyting og nødvendig reinhold var tatt ut av budsjettet for 2022 – til tross for at det er opplagt at vi kommer til å ha begge nevnte utgifter i 2022. Kommunestyret vedtok dermed et budsjett som ikke var realistisk, og kanskje noe påpynta med tanke på at man tok ut tall for å få balanse? Det siste ga jeg kritikk for i kommunestyret 12. mai, sier ho.

Ho viser til at det følger av kommuneloven at kommunene skal utarbeide et årsbudsjett, sammen med en økonomiplan som viser planlagt aktivitet de neste fire årene. Budsjettene skal være realistiske når det gjelder forventa inntekter og utgifter.

– De skal altså gi et realistisk bilde over de økonomiske rammene, føyer ho til.

iStorfjord tok først kontakt med kommunalsjef Dag Myrvoll for å få svar på hvorfor budjettposten ikke var med. Han henviste til kst. kommunedirektør.

Kst. kommunedirektør svarer slik på epost:

– Konstituert kommunedirektør tiltrådte 5. april -22, og har ingen forutsetninger for å svare på hva som skjedde i forarbeidene til budsjett 2022.   Hvorvidt Willy Ørnebakk som da var KD, vil svare, får bli opp til han.  Iflg. økonomisjefen ble budsjett for 2022 til vintervegvedlikehold, utforma på bakgrunn om forventninger til nye brøyte- og strø-kontrakter med forbedrede betingelser.  Det kan konstateres nå at nye kontrakter ikke ble inngått.

Torsdag i forrige uke sendte iStorfjord følgende spørsmål på Messenger til Willy Ørnebakk:

– Hvorfor var ikke kostnader til vintervedlikehold, reinhold og VA tatt med i budsjettet for 2022 slik kommuneloven krever? Var det en forglemmelse, eller blei det gjort bevisst? I så fall, hvem var det som bestemte det?

Etter en påminnelse i går kveld svarer Willy Ørnebakk slik i dag:

– Det er selvsagt ikke riktig som du skriver at det ikke er lagt inn midler til brøyting eller reinhold i budsjettet. Budsjettreguleringer gjennom året er noe som er stressa veldig av revisjonen, så det er heilt vanlig at dette kommer opp som sak tre-fire ganger pr år for å fange opp endringer som skjer underveis.

Her er varslet om budsjettreguleringer til juni 2022:

Kap 1 Sentraladm
Merforbruk kontorutgifter80 000
Merforbruk NAV avtale Balsfjord476 000
Merforbruk Nord-Ikt avtale150 000
Kap 4 Utvikling
Snøscooterløype – manglende inntekter30 000
Skuddpremie rødrev – korrigere budsjettfeil15 000
Kap 6 MDB
Brann400 000
Tett kloakk, vannlekk.400 000
Vintervei vedlikehold1 000 000
Kap 7 MDB bygg
Reinhold400 000
Kap 9 Finans
Høyere renteutgifter – stipulert av KBN600 000
Høyere renteinntekter-100 000
FORELØPIG SUM3 751 000