Nye skuterløyper i viktige friluftsområder

Her er de nye skuterløypetraseene som er foreslått.

I dag starter driftsstyret i Storfjord prosessen med å godkjenne nye snøskuterløyper. De foreslåtte traseene ligger i viktige eller svært viktige friluftsområder, som nå står i fare for å miste statusen som motorstøy-frie.

Ved fastsetting av løypene skal kommunen i henhold til Motorferdselsloven ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. I forskriften til motorferdselsloven står det at hensynet til friluftslivet står i en særstilling. Kommunen bør ikke legge snøscooterløyper i blant annet viktige eller svært viktige friluftsområder.

Les saksframstillinga her (nedlasting).

I kommunedirektøren saksframlegg til driftstyret i dag er ikke dette forholdet nevnt. Etter det iStorfjord kjenner til, er det skuterforeningene i kommunen som har lagt fram forslagene til nye og endrede løyper, ialt 16. Kommunedirektøren innstiller på at de fleste skal utredes.

I sin uttalelse viser Statsforvalteren til at kommunen har ikke lagt ved kart over de løyper det nå varsles oppstart for.

– Disse fremgår heller ikke av kommunens kartløsning på kommunekart.com. Dette er en svakhet som medfører at vi ikke tar stilling til de konkrete løypene på nåværende tidspunkt. Denne uttalelsen vil derfor være generell veiledning til kommunen. Vi ber kommunen ta kontakt dersom den ønsker konkrete tilbakemeldinger til enkeltløper/diskutere problemstillinger før forslag til forskrift sendes på høring, heiter det i uttalelsen.

Statsforvalteren meiner videre at det prinsipielt sett er uheldig at kommunen har flere parallelle prosesser for snøskuterløyper i kommunen. Det er avgjørende at kommunen vurderer de samlede virkningene løypene har for de hensyn kommunen plikter å ivareta etter nf. § 4a. Flere parallelle prosesser kan også gjøre det utfordrende for berørte parter å medvirke i saken.

– Vi forventer derfor at Storfjord kommune ser de ulike forskriftsprosessene i sammenheng, da særlig når virkninger av forslaget – og samlet belastning av disse – skal vurderes.

Storfjord kommune har bedt om Statsforevalterens innspill til disse løypene:

  • Sammenbinding mellom Parasløypa og Målselv kommune gjennom Čorrovággi til Reiersdalen
  • Sammenbinding mellom Oteren (Mortendalsløypa) og Hatteng (Kitdalsløypa)
  • Løype til drivstoffpumpe Skibotn (Apaja eller Skibotn sentrum)
  • Løype fra Helligskogen Fjellstue til Skibotnløypa
  • Løype til fjorden/sjø ved Hatteng/Oteren
  • Omlegging av Kitdalsløypa fra Sørdalen til Midterdalen
  • Omlegging av Sammenbindingsløypa mellom Veltvannet og Skibotnløypa
  • Omlegging av Skibotnløypa til østsiden av Skibotndalen fra Olderbakken til Brennfjell