Folk flest sier nei til fleire løyper og ja til strengere regler for fritidsbåter

Folk flest vil verken ha fleire skuterløyper eller at det skal bli lettere å få lov til å kjøre skuter i norsk utmark.

Skuterløyper blir ofte i mange kommuner framstilt som et trivselstiltak som øker bolyst. Men folk flest vil verken ha fleire løyper eller meir båttrafikk. Det viser en fersk Ipsos-undersøkelse.

Ipsos har undersøkt befolkningas friluftsvaner og foretatt 1095 intervjuer, basert på et landsrepresentativt utvalg.

I Storfjord kommune var arbeidet med regodkjenning av 180 kilometer skuterløyper knapt ferdig før det kom krav fra politikere og skuterforeninger om nye løyper. Begrunnelsen er at det fremmer trivsel og bolyst. Nå intensiveres arbeidet med å endre motorferdselsloven slik at den blir meir liberal. Som iStorfjord har avdekka i gårsdagens sak, er målet blant anna fri kjøring med skuter over tregrensen og i kraftlinjetraseer.

Ifølge Ipsos-undersøkelsen er 49 prosent av de som blei spurt heilt uenig eller ganske uenig i at det bør etableres fleire snøskuterløyper i skog- og fjellområder. Bare 22 prosent heilt eller delvis enig i dette.

54 prosent er heilt uenig eller ganske uenig i at det bør bli lettere å få tillatelse til å bruke snøscooter i norsk utmark. Bare 17 prosent er heilt eller delvis enig i det det bør skje.

Når det gjelder regler for fritidsbåter er 63 prosent heilt enig eller ganske enig i at det bør innføres strengere regler for fritidsbåter, for eksempel fartsgrenser eller begrenset ferdsel i verneområder. Bare 12 prosent var heilt eller ganske uenig i utsagnet.

I Nord-Norge er 71 prosent heilt enig eller ganske enig i at det bør innføres strengere regler for vannscootere, for eksempel fartsgrenser eller begrensa ferdsel i verneområder. Bare ni prosent er uenig eller ganske uenig.

Det hevdes ofte at i Nord-Norge ønsker iallfall folk flest en meir liberal motorferdselslov. Ifølge IPSOS-undersøkelsen er det feil. For i Nord-Norge er 44 prosent heilt uenig eller ganske uenig i at det bør bli lettere å få tillatelse til å bruke snøscooter i norsk utmark. 33 prosent er heilt enig eller ganske enig.

Når det gjelder om det bør bli lettere å få tillatelse til å bruke motorkjøretøy på barmark i norsk utmark er 57 prosent i Nord-Norge heilt uenig eller ganske uenig. Bare 18 prosent er heilt eller ganske enig.

Ipsos er verdensledende innen markedsundersøkelser og samler inn og analyserer informasjon i Norge og 90 andre land.
Denne undersøkelsen blei utført i felt februar i år for Norsk Friluftsliv. Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 frivillige friluftslivsorganisasjoner. Til sammen har de flere enn 5000 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer.