Ordfører vil ha fri ferdsel med snøskuter over tregrensen

Hvis kommunene får økt myndighet og sjølbestemmelsesrett når motorferdselsloven skal revideres, kan det bli fri skuterkjøring over tregrensen i Storfjord. Det framgår av et saksframlegg til kommunestyret i februar i år.

Ordfører Geir Varvik (H) foreslo i februar fri ferdsel med snøskuter over tregrensen.

I møtet den 16. februar i år skulle kommunestyret behandle ei sak om innspill til revidert lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Ordfører Geir Varvik (H) står oppført som saksbehandler, mens innstillinga er oppgitt å være kommunedirektørens. Et langt innlegg inneholder blant anna 27 punkter til endringer i loven.

Her foreslås det blant anna at det “bør vurdere[s] å foreslå endringer i regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan åpne for fri ferdsel med snøscooter over tregrensen, etter plan- og bygningsloven.”

Saka blei imidlertid trukket før det kom til avstemming. iStorfjord har spurt ordfører Geir Varvik om hvem som skreiv innstillinga, og hvorfor saka blei trukket. I ei tekstmelding svarer ordføreren at det var han som laga saka, og at den blei trukket fordi den var mangelfull og ikke ferdig.

– Noe skal bort og meir skal med, svarer han, og opplyser at saka skal opp på nytt igjen forhåpentligvis i juni, eller i møtet etter det.

Kommunestyrerepresentanter iStorfjord har spurt, sier at innstillinga er “ført i pennen” av en navngitt representant for snøskuterforeninga.

Solveig Sommerseth (TPL) sier:

– Vi kom jo til at vi ikke kunne sende fra oss noe sånt som kommunens innspill, og vi fant ut at det var en i skuterforeninga som hadde skrevet teksten. Om vedkommende gjorde det på oppdrag, veit eg ikke.

Kasper Holmen skriver i en epost: Vi i MDG hadde snakka sammen på forhånd. Silja (Skjelnes-Mattila, red. anm.) hadde lest sakspapirene, men hadde meldt forfall til møtet. Hun mente dette måtte være skrevet av scooterforeninga. Vi/jeg hadde laga et forslag til vedtak til møtet, men ble selvsagt ikke nødvendig å legge det fram da Geir (Varvik, red.anm.) sjøl trakk saken. Vi skreiv blant anna at det er ganske oppsiktsvekkende at en ordfører foreslår fri scooterkjøring over tregrensa, og ser bort fra alt av lovverk.

Ordfører Geir Varvik avviser at det var slik.

– Det er ikke noen utenforstående som får skrive innstillinger til kommunestyret, sier han og bekrefter altså at det var han som skreiv saka. Han vil nå vil be de to skuterforeningene i kommunen om å komme med innspill i saka om revidering av motorferdselsloven til saka skal behandles på nytt.

At ordføreren er saksbehandler til saker som skal opp i kommunestyret, er ikke i samsvar med Håndbok for ordførere. Her står det: “Ordføreren skal ikke blande seg inn i saksbehandlingen…”

Til dette sier fagdirektør Jan-Peder Andreassen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark i en kommentar at i utgangspunktet er det kommunedirektøren som har ansvaret for at saka er forsvarlig utreda, slik det følger av Kommuneloven 13-1.

– Noe anna er det jo om kommunedirektøren og administrasjonen er inhabil. I så fall kan man jo innhente ekstern bistand til å utrede saka, sier han.

Professor emeritus ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitskap, Nils Aarsæther er enig:

– Kommunedirektøren skal se til at alle saker er forsvarlig utreda, skriver han i ei tekstmelding.

Her er saksfremlegget, som MDG karakteriserer som oppsiktsvekkende:


Skjermbilde fra kommunestyrets protokoll.

Kommunedirtektørens innstilling: Storfjord kommunestyre ønsker å komme med følgende innspill til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:

Bruk av snøscooter har veldig lange tradisjoner i store deler av vårt land, i enkelt fylker er bruken kanskje viktigere enn bruk av båt til rekreasjon og fritid. I disse områdene er bruk av snøscooter viktig både for næring og fritid. De senere årene har det blitt mulig for alle kommuner å etablere løyper til dette formålet.

Regler for bruk av snøscooter er viktig å opprettholde, da med noen helt klare føringer, dette er igjen noe den enkelte kommune vil kunne følge opp. Slik det er i dag er planlegging og anleggelse av nye løyper, justering av trase mm forbundet med mye arbeid og store kostnader for den enkelte kommune.

Til dette arbeidet er dagens regler for rigide og omfattende – noe som gjør et slikt arbeid tidkrevende og unødvendig kostbart for kommunene. Det kan virke som man ikke tar nok hensyn til Naturmangfoldsloven som også sier at utredninger skal stå i ett rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. (NMFL §8)

Årevis med erfaring av snøscooterbruk viser at risikoen for skade på naturmangfoldet er svært liten og dermed blir utredningskravene urimelige. Disse erfaringene tilsier at arbeidet med snøscooter/motorferdsel må kommunene kunne få foreta på en mye enklere og mindre ressurskrevende måte.

Snøscooterløyper – snøscooterkjøring har vist seg å være et meget godt tiltak for å skape trivsel, bolyst for innbyggere, tilreisende og ikke minst vekst for lokalt næringsliv. Det er mye bedre at en etablerer faste, sikre og gode løyper i den enkelte kommune, det vil igjen kunne medføre mindre ulovlig kjøring i naturen.

Storfjord kommunes ønske er at det må bli mye enklere for den enkelt kommune å selv få bestemme om hvor en ønsker å etablere disse, det er kommunene selv som har best kunnskap til å opprette løyper som gir minst mulig konflikter med annet friluftsliv og andre interessegrupper. Dersom vi mener noe med lokaldemokratiet, så er det viktig at lovendringene gir åpning for dette.

Storfjord kommune registrerer også at en benytter ord som fornøyelseskjøring om snøscooterkjøring – dette er et begrep som er helt ukjent for oss som benytter snøscooter. Storfjord kommune kan heller ikke huske å ha sett dette begrepet når det gjelder bruk av feks båt. I Storfjord kommune snakker vi kun om snøscooterkjøring og snøscooterløyper, håper også utvalget benytter disse begrepene og ikke kunstige begrep som fornøyelseskjøring.

Utvalget bør også ta kontakt med noen av de kommuner som i dag har gode og mye benyttede løyper for å høre om hvilke erfaringer disse har med løypene. Her vil en kunne få info om erfaringer med løyper, bruk av disse og ikke minst hvilken innvirkning dette har på naturmangfold og dyrelivet i de aktuelle områdene. Til dette så finnes det både forskning og lokal kompetanse.

Når det gjelder forskning vil vi eksempelvis be utvalget se til en mangeårig undersøkelse som er nylig er avsluttet i Yellowstone nasjonalpark. Undersøkelsen ble avsluttet da man så at snøscooterbruk ikke påvirket dyrenes adferd. Dette samsvarer med mange andre undersøkelser og ikke minst erfaringer fra folk som ferdes med snøscooter. «Lytt til erfarne fjellfolk».

Storfjord kommune opplever at de som er imot opprettelse av snøscooterløyper og forenklinger av lovverket sjelden eller aldri blir fornøyd med utredninger som gjøres eller forskning som finnes på området. Dette oppleves dessverre mer som forsøk på å trenere eller stanse prosesser enn villighet til å diskutere reelle forstyrrelser/skade og ulik bruk av naturen.

For svært mange hører snøscooter og friluftsliv sammen selv om den offentlige definisjonen av friluftsliv ekskluderer denne kombinasjonen. Dagens definisjon av «friluftsliv» oppleves provoserende for mange av disse brukerne. Storfjord kommunestyre ønsker med dette å komme med noen helt konkrete innspill til arbeidet.

1. Utvalget må komme med forslag som gir kommunene adgang til å forvalte lov om motorferdsel i utmark, og som igjen sikrer fullt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark

2. Utvalget må komme med forslag som gir kommunene adgang til å forvalte lov om motorferdsel i utmark, som bidrar til økt lokalt selvstyre, økt utnyttelse av naturressurser i tradisjonelle utmarksnæringer, legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og annen næringsutvikling samt harmonisering av regelverket med Norges naboland, Finland og Sverige

3. Utvalget må komme med forslag som gir kommunene adgang til å kunne benytte Plan og bygningsloven der de finner det hensiktsmessig for å forvalte lov om motorferdsel i utmark.

4. Ved etablering av løyper skal kommunene ikke måtte utrede annet enn direkte virkninger av løpene, og ikke generelle vurderinger om tilstanden i kommunene.

5.Regelverket for motorisert ferdsel i utmark må bli slik at det er kommunene som får myndighet til å fatte vedtak og gjøre unntak fra regelverket, og at Statsforvalteren blir klageinstans.

6. Ny lov må gi utvidet mulighet for kommunen å gi tillatelse til øvingsområder, næringskjøring, safarier mv.

7. En må kunne gi åpning for etablering av øvingsområder for snøscooter etter plan- og bygningsloven, og at disse kan være på 2500 dekar.

8. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at både reindrifta og lokalbefolkningens interesser ivaretas på en bedre måte. Det må i denne sammenheng stille strenge krav som forplikter reindrifta og kommunen til dialog før en kan stenge løyper for bruk.

9. Utvalget må foreslå endringer i regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunen gis myndighet til å fatte vedtak om å benytte alternative traseer, uten utredning etter nasjonal forskrift, for løyper som stenges pga. reindrifta etc., og at Statsforvalteren blir klageinstans.

10. Utvalget må foreslå endringer i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik at kommunen i lokal forskrift kan fastsette når motorferdselsforbud for de enkelte løyper inntrer, så fremt føret tillater det og reindrifta ivaretas.

11.Utvalget må endre regelverket slik at kommunene i lokal forskrift, selv kan gi unntak fra forbudet for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Kommunene vil da utfra lokalkunnskap få myndighet til å fatte vedtak og gjøre unntak fra regelverket, og Statsforvalteren blir klageinstans.

12. Utvalget må endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan tillate at brukere av løypene for snøscooter kan benytte løypene for isfiske eller rast på islagt vann, slik at gjeldende regelverk for Finnmark og Nord – Troms gjøres gjeldende for alle landets kommuner.

13. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan vedta at ubrøytet vei kan benyttes til kjøring med snøscooter generelt, for enkelte områder/veier, eller som del av et løypenett uten krav om konsekvensutredning etter nasjonal forskrift.

14. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan vedta at kraftgater/mastetraseer vei kan benyttes til kjøring med snøscooter som del av et løypenett uten krav om konsekvensutredning etter nasjonal forskrift.

15. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan vedta at etablerte barmarkløyper kan benyttes til kjøring med snøscooter som del av et løypenett uten krav om konsekvensutredning etter nasjonal forskrift.

16. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at mindre terrenginngrep som ikke vil være lett synlige på barmark, slik som fjerning av stein, trær o.l, kan tillates der det er nødvendig, på samme måte som ved etablering av tur- og fritidsløyper i utmark.

17. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark, slik at kommunene avgjør om løyve for kjøring med snøscooter til hytte uten brøytet vei skal gjelde så lenge løyvehaver er eier av hytta, eller om det skal gjelde i en tidsavgrenset periode.

18. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark, slik at lokale løypelag o.l. kan benytte tråkkemaskin og ATV påsatt belter ved opparbeidelse og vedlikehold av løyper for bruk av snøscooter uten særskilt tillatelse. Her vil Storfjord kommune bemerke at tråkkemaskin / ATV kun skal benyttes til opparbeidelse og vedlikehold – ikke generell kjøring i løypene.

19. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at beredskapsorganisasjoners organiserte øvelser og bruk av motorkjøretøy er direkte hjemlet i lov, herunder også i vernede områder og i nasjonalparker.

20. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at bruk av motorisert kjøretøy til preparering med kjøretøy/tråkkemaskiner av skiløyper som er åpne for allmenn benyttelse organiserte øvelser er direkte hjemlet i lov.

21. Utvalget må foreslå å endre Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, uten forutgående høring, slik at intensjonen i Innst. 253 L (2014-2015) oppfylles, slik at kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av personer, materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.

22.Utvalget må foreslå endringer i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som gir tillatelse direkte hjemlet i lov for nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes som næring i denne forbindelse forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.

23. Utvalget må foreslå å endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan avsette frikjøringsområder for snøscooter, etter plan- og bygningsloven.

24. Utvalget bør vurdere å foreslå endringer i regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan åpne for fri ferdsel med snøscooter over tregrensen, etter plan- og bygningsloven.

25. Utvalget må i sitt videre arbeide se hvilke lover og regler våre naboland Finland og Sverige har for bruk av snøscooter, slik at en vil kunne samordne regler over grensene. Dette med bakgrunn i de mange muligheter vi har i dag for kryssing av grensene.

26. Utvalget må i sitt arbeid ta stort hensyn til lokalt selvstyre, det er den enkelt kommune som aller best har kjennskap til hvilke løypemuligheter og dyreliv det er i sin kommune. Slik det er i dag er alt for mye overlatt til Statsforvalter.

27. Utvalget må også se på å endre dato for stenging av løyper ved sesong slutt, utvalget må ta hensyn til at i deler av landet er det gode forhold til langt ut i juni. Stenging og åpning av løyper må det være opptil den enkelte kommune å bestemme. Dagens regelverk er alt for rigid og lite fleksibelt til å kunne justere dato for stengning av løypene i løpet av fornuftig tidsramme hvis snøforholdene er gode i fjellet. Avslutningsvis; Dersom utvalget skulle ønske mer utdyping av de enkelte punkter, vil vi kunne ettersende dette.

8 kommentarer til “Ordfører vil ha fri ferdsel med snøskuter over tregrensen”

 1. Det er vel vanlig når det er så store divergenser i en sak i en kommune at Statsforvalteren må tre inn å “sette skapet på plass”.
  Kommunen har lagt frem hele 27 punkter for liberalisering av snøskuterkjøring i fjellheimen.
  Utenfra, for oss som ikke daglig vandrer i de kommunale irrganger, virker det som om snøskuterfantastene har tatt et solid ballegrep på politikerne.

 2. Enig med deg Kjell-Ivar.
  Vi får vel tro på ordføreren når han sier det er han som har skrevet innstillingen. Men som ordfører bør han vel balansere meningene sine slik at alle naturbrukere føler seg sett og hørt. Dette er jo opplegg til det rene vill-vest i fjellheimen. Det påstås at bruk av skuter har lang tradisjon i kommunen, men i min oppvekst så vi aldri en skuter på våre skiturer, kun andre skigåere. Stakkars barn som vokser opp nå og blir fratatt gleden av å mestre naturen, vær og føreforhold. Å sitte i sleden på tur til fjells er dårlig erstatnig for mestringsfølelsen du får ved å slite deg opp ved egen hjelp.
  Nei kjære politikere, tenk på den oppvoksende slekt og si nei til middelaldrende menns trang til et stadig mer behagelig form for friluftsliv.

 3. Svar til Wiggo og Kjell-I.

  Først. Hvorfor er det kun på ski at man kan oppleve mestringsfølelse? Hvorfor denne fanatiske tenkingen om at kun dette som jeg mener er det riktige? Tror du ikke folk opplever mestring med snøscooter?
  Jeg har vokst opp med snøscooter de siste 40 åra, ja – det er sikkert noen som ikke. Og fred være med dem. Men alle må da ikke like ski. Svært mange liker dog begge deler. Vi må slutte med dette sort/hvitt synet.

  Statistikken viser at færre og færre går på ski – er løsningen å tvangssende de ut på ski. Eller skal de finne gleden i naturen selv? Å lære kart, kompass – respekt for været lærer man like godt uten ski på beina.

  Hvorfor fronter ikke DNT denne mestringsfølelsen mer og frakter sitt eget utstyr til fjells, men må ha snøscooter og helikopter for at det skal være enklest mulig for dem selv. Skal vi nekte dem nyttekjøring og la dem slite mer?

  Når saken fremstilles som den gjør – er det helt riktig at kan oppleves wild west. Det er nok det journalisten/bloggeren vil også. Lage Se&Hør overskrifter. Si A, men ikke B… da får man “saueflokken” dit man vil…. og disse “fakta” spred blandt likesinnede og folk som ikke sjekker fakta. Dette ser jeg MYE av rundt om i landet.

  Med en av landets største snøscooterklubber og antall snøscootere pr innbyggere er vel størrelsen på divergensen i Storfjord så som så…? Selv ikke Troms Turlag hadde noen innvendinger til regodkjenning av løypene. Ang Statsforvalter- så vet man deres innbitte motstand mot snøscooter, så der er det enkelt å finne trøst for de som mener det. De nye løypene er ihovedsak små endringer og tilføyninger hvor sjelden går andre folk. Men, flott å lage 10 høns av én fjær…

 4. Kommenar til Frode E. Rydningens innlegg:
  Nå skrev vel ikke jeg at det er kun på ski man kan oppleve mestringsfølelse, og om voksne menn kjenner på mestringsfølelse når de kjører skuter opptar meg ikke veldig.
  Jeg er litt opptatt av forskjellen i vår oppvekst på -60 tallet kontra dagens unge, og det er her ski og skuter kommer inn.
  Barns naturige tilstand er i utgangspunktet bevegelse. Barn elsker å bruke kroppen, og gjennom det utviker de både kropp og hjerne og lærer å mestre ulike forhold.
  Og når jeg leser ordførerens innstilling i saken om motorferdsel i utmark, da kan man virkelig bli bekymret. Jeg ser du prøver å bagatellisere innstillingen ved hevde at det kun vil bety små endringer , eller en fjær til 10 høns som du sier. Da lurer jeg på om vi har lest de samme 27 punktene.
  La meg bare ta ett eksempel for oss på Oteren dersom innstillingen blir vedtatt.
  I pkt 13 og 14 foreslås det at ubrøytet vei og kraftgater/mastetraseer kan brukes som skutertraseer. Rett ovenfor bebyggelsen på Oteren har vi to kraftgater, og bak Oterbakken ligger Stornesveien ubrøytet hele vinteren. Så dersom det går som ordføreren ønsker så får vi E6/E8 nedfor bebyggelsen, uten gang og sykkelfelt. og ovenfor får vi en trippel skutertrase, midt i lokalbefolkningens trimløyper sommer som vinter. Og slik vil det sikkert være over store deler av kommunen. Kjenner allerede at jeg blir så full av trivsel og bolyst at jeg sprekker. At ordføreren i det hele tatt kan tenke på å foreslå noe sånt er meg en gåte.
  Og dette var bare to av de 27 punktene.
  Hvis dette er et eksempel på hvordan kommunene ønsker å forvalte lov om motorisert ferdsel i utmark, lover det ikke godt for det framtidige friluftslivet i kommunene.
  Og det lover ikke godt for våre barns framtidige tilbud når det gjelder bruk av naturen..

 5. Svar til Wiggo Hansen.

  Mestringsfølelse trenger ikke bare oppleves i voksen alder med snøscooter. Den har man opplevd helt siden man satt foran pappa på snøscooteren og man så viiiiiidt klarte komme opp bakken. Men, noen har mindre aksept for andres syn på ting enn andre…

  I min barndom hesjet vi og skulle man ha tak i kompiser måtte man sykle. Så kan man ønske gamle dager tilbake, men slik er nå ikke verden. Vi ror ikke å fisker lenger heller. Antall som går på ski er synkende – og det FØR alle kommunene fikk lov opprette løyper.

  Angående barn og utvikling og mestring…. Så tror jeg neppe ski er det eneste trikset i boken. Jeg kan nevne mange land hvor barna neppe hadde skidag på skolen – men hvor det har gått tilsynelatende godt med mange generasjoner barn. La oss ikke guddommeliggjøre skigåing til noe mer enn det er. Vi snakker tross alt noen få helger i mars og april i praksis. Skal disse dagene få skylden for barns aktivitet resten av året og?

  Så er det en pågående revisjon av motorferdselloven på gang. Der er det naturlig at kommuner og ulike organisasjoner fronter sitt syn og kommer med innspill. For eller imot. Her må hele landet sees under ett, og denne revisjonen skal vare i mange år og være så «god» og dekkende som overhode mulig.
  Slike punkt er det mange kommuner som jobber med i dag. Noen pkt vil ikke gjelde kommune A, mens andre ikke vil gjelde kommune B. Men kommuner spiller inn mange forslag etc som til slutt vil bli bra.
  Så er det ikke KRAV om at det skal lages løyper på skogsbilveier eller i kraftgater i Storfjord. Men noen steder er det det beste og enkleste. Loven skal ikke skrives kun for Storfjord. Værre er ikke den gåten. Man må slutte lese ting som fanden leser bibelen. Er man usikker – hva med å spørre istedet for å synse og lage historier av det?

  Og ja, jeg har lest alle pkt og mere til. Og jeg er helt trygg på at friluftsliv både med snøscooter og på ski kommer forsette i vår kommune og at naturen vil bli ivaretatt. For svært mange er snøscooter synonymt med friluftsliv – selv om noen på Løvebakken og i departementet prøver hevde noe annet. Naturen vår er som «ubrukt» etter mange tiår med snøscooterbruk i dag.

 6. Nei Frode, vi blir neppe enige når det gjelder motorferdsel i utmark. Men det lever jeg godt med, debatt er viktig uansett.
  Det som bekymrer meg er utviklinga framover. I en tid hvor både FN og IEA melder “alarm rød” pga global oppvarming og tap av naturmangfold, så synes jeg ikke det er riktig å legge til rette for ytterligere bruk av fossilt drivstoff.
  Jeg var med i kommunepolitikken da de første skuterløypene ble etablert her i kommunen. Da var det snakk om en rekreasjonsløype. Da fikk alle kjøre lovlig, og det skulle bli slutt på den ulovlige kjøringa.
  Så går tiden, og kravene til flere løyper bare øker. Og i dag har vi 161 km skuterløyper i kommunen. Faktisk mer en antall km riksvei. Og krav om utvidelse av løypenettet bare øker. Og så skal det være sammenbindingsløyper til våre nabokommuner og naboland. Det snakkes om at man skal kunne kjøre skuter til Kirkenes, Bodø og langt sør i Finland. Som alle skjønner så har det skjedd litt siden den første rekreasjonsløypa. Og det ser ikke lenger ut som at rekreasjon er det viktige. Nei, det er nok mere det å kjøre, helst langt, som er målet. Forsåvidt forståelig, for det er vel ikke så mye rekreasjon man får iført hjelm og visir.
  Men nå er sesongen over for både skigåere og skuterkjørere for denne gang. Så jeg ønsker dere alle en god sommer, så ses vi på fjellet.

 7. Nå tror jeg ikke det er vår snøscooterbruk som er alfa og omega for klimaendringer. Siden denne debatten startet har vel kina startet opp 2 kullkraftverk. Og ved å fintune litt på maskinene på jobb, blir aminen litt bedre og vi får tatt ut litt mer CO2 enn dagen før (snakker tonn) – og snøscooterregnskapet går i pluss. Vi snakker null komma noe promille av Norges CO2. Hvorfor er det ingen som tørr ta «tilsvarende» grep mot fritidsbåtene med samme argument….? Kjøttvekt…?

  Tall kan man leke med…. Vi har mindre snøscooterløyper enn mototvei i Storfjord. Meningsløst å sammenligne med riksvei – så lenge du ikke mener alt som foregår der er rekreasjonskjøring….?

  Til slutt er du inne på noe viktig. Manglende forsåelse av snøsccoterbruk. Når du hevder man ikke kan ha rekreasjon ved å kjøre. Er det vedtatt hvordan rekreasjon kun kan foregå? Har du fasit? Ved du hvor deilig det er å suse avsted på snøen og nyte naturen og opplevelsen etter f.eks 2 uker nattskift offshore. Det gir meg 0 rekreasjon å skulle spenne på skiene og slite innover samme distanse. Dette er en gjenganger i debatten – friluftsliv og rekreasjon er vedtatt at kan kun oppleves «slik» – og ikke sånn du hevder.

  For når man legger km bak seg med bobilen – og opplever nytt landskap – er ikke det rekreasjon. Eller er det kun når du har stoppet. Eller på ett cruise med fossilt drevet cruisebåt….. rekreasjon eller ikke?

  Enig blir vi kanskje ikke, men har alltid håp om at folk kan åpne seg opp og akseptere at egen fasit ikke alltid er den eneste rette.

  1. Liten feil, mente at vi også har mer snøscooterløyper enn motorvei. Men MYE mindre snøscooterløyper enn km man kan kjøre fritidsbåt.
   Gikk litt fort der.

Det er stengt for kommentarer.