Forslag om 16 nye/endrede skuterløyper

Kart som viser forslag til nye/endrede skuterløyper i Storfjord kommune.

I forbindelse med Storfjord kommunes revisjon av forskrift om snøskuterløypene i Storfjord kommune har det kommet inn fleire innspill til nye løyper og endringer på eksisterende.

Joakim Stensrud Nilsen i Storfjord kommune opplyser at det er planlagt sak til Miljø-, plan-, og driftsstyret i førstkommende møte 20. mai om hvilke traséer kommunen ønsker å utrede.

– Administrasjonen har dialog med berørte reinbeitedisktrikt for avklaringer før utredningsbeslutning tas. Det mangler noen uttalelser enda, skriver han i en epost til iStorfjord.

Når beslutning om hvilke traséer som skal utredes er tatt, vil administrasjonen kartfeste traséer, kontakte grunneiere, og starte utredning av alle aktuelle forhold for å kunne vedta ny forskrift.

Troms og Finnmark fylkeskommune minner i en høringsuttalelse til kommunene Bardu, Målselv og Storfjord om at statusen for inngrepsfri natur i Norge utgjør under 12 prosent. Inngripsfri natur (INON) er andelen villmarkspregede områder, lenger enn 5 km fra tyngre tekniske inngrep. Fylkeskommunen er klar over at skuterløyper ikke offisielt påvirker statistikken, men kommunen oppfordres likevel til å benytte INON-verktøyet for å synliggjøre hvilke villmarkspregede områder som blir påvirka og hvilke som det er ønskelig å bevare.

Fylkeskommunen anbefaler kommunene å gjøre en evaluering av dagens løypenett før en ser på eventuelle muligheter for en utvidelse, slik også NINA anbefaler i Rapport 1887: Løyperfor rekreasjonskjøring medsnøskuter.

Her er forslagene som er aktuelle etter at kommunen har hatt møter med de to skuterforeningene i kommunen:

Forslag1:
Endre trasè fra Otertun mot grustaket i Mortendalen. Lenger inn mot lifoten.

Dagens løype er utfordrende. Det ønskes ny trasé, men må letes på barmarksesong da det ikke er kjent noen klart bedre trasé. Justering/flytting av eksisterende løype.

Traseen bør utredes.

Forslag 2:
Sammenbindingsløype mot Kåfjord via Didno

Skuterforeningene ønsker kommunekryssende løyper. Dette vil gi mulighet for et stort sammenhengende løypenett fra Storfjord til Kirkenes. Dette gir større verdi for brukere av løypenettet, og gir større muligheter for turisme og langturer på snøskuter.

Det er også flere fiskevann i traséen. Det har tidligere vært løype til Stuoraráššá.

Alternativ 2 vil være mest aktuell, da dette er lengst unna klart mye brukte reindriftsområder rundt Biedjo. Traséen følger også nærme finskegrensa nær reingjerdet. Ny løype.

Traseen bør utredes.

Forslag 3:
Sammenbinding mellom Parasløypa og Målselv kommune gjennom Čorrovággi til Reiersdalen

Er ønsket av skuterforeningene. Dette er en kort løype som gir gir større muligheter på tvers av kommuner. Området er erfaringsbasert ikke i særlig grad brukt friluftsområde. Vi «tjener lite» på

sammenbinding sørover, men er ønskelig for å sørge for et større samenhengende løypenett. Tilgang på andre friluftområder/fiskevann. Ny løype.

Traseen bør utredes.

Forslag 4:
Sammenbinding mellom Oteren (Mortendalsløypa) og Hatteng (Kitdalsløypa)

Løypetrasé kan være vanskelig å finne, spesielt ved Oteren. Det foreligger ingen konkrete forslag på trasé. Løypa kan gi gode virkninger for brukere og turister som kommer til Oteren, som vil få tilgang på driftstoff og butikk på Hatteng. Ny løype.

Traseen bør utredes for mulig trasé, men ikke prioriteres.

Forslag 5:
Løype til drivstoffpumpe Skibotn (Apaja eller Skibotn sentrum)

Løype til Apaja (Circkle K) vil gå gjennom skredfarlig område, mange grunneiere, og mulig konflikt med turløype (Kiholmen).

Det er mer ønskelig med mulighet for drivstoffylling i sentrum.

Forslag 5A: Skibotn sentrum.

I dag brukes Gammelveien som forlengelse av løype. Forskrift om lvolig snøskuterkjøring langs gammelveien er gjeldene (forutsetter hvite skilt på snøskuter). Løsning med godkjent løypetrasé på/ved Gammelvegen til Rasingen, opp til Rasingen og krysning i sentrum til YX-pumpe ønskes. Det er og en større kommunal parkeringsplass på Rasingen/flerbrukshallen. Gir også tilgang på matbutikk.

Annen mulighet er trasé fra nedstevatnet via Lávkarittets trasé mot Rasingen. Ny løype.
Ønskes utredet.
Forslag 6:

Løype fra Helligskogen Fjellstue til Skibotnløypa

Skulle bare mangle at den opprettes. Kjøres der i dag, og ønskes.

Forslag 7:
Løype til fjorden/sjø ved Hatteng/Oteren

Dette er målet til de finske turistene. Kan være nok å komme seg til Kirka. Da kan man se havet, eventuelt gå til sjøen vie undergangen ved E6/E8. Naturbasert turismebedrift ha dispensasjon for bruk av store deler av denne traséen i dag. Ikke viktig for lokale.

Ny løype. Bør utredes.

Forslag 8:
Omlegging av Kitdalsløypa fra Sørdalen til midterdalen.

Tidligere har Kitdalsløypa gått opp Midterdalen. Denne ble flyttet til Sørdalen som følge av konflikt rundt vegbruk og store kostnader med vedlikehold av denne. Nytt trasevalg og avklarte forhold til vegbruken gir ny mulighet for bruk av Midterdalen til løypelokasjon. Midterdalen har erfaringsvis mindre skredfare, og traséen er bedre egnet. Man unngår vanskelige områder som Elveholla i Sørdalen. Ved eventuell flytting bør adkomst til sikringsbua ved Čazajávri.

Flytting av eksisterende løype.

Bør utredes.

Forslag 9:
Omlegging av sammenbindingsløypa mellom Veltvannet og Skibotnløypa

Er ønsket, både av skuterforeningene og reindrifta. Lettere løype å kjøre. Litt kortere. Lengre unna reinområder og fjellrev. Mister tilgang på noen fiskevann, men erfaringsbasert er det lite fiske her.

Flytting av eksisterende løype.

Bør utredes.

Forslag 10:
Omlegging av Skibotnløypa mellom Olderbakken og Brennfjell (Haskielva).

Omlegginga ønskes. Skogsveien brukes hele vinteres av hundespann, skogdrift med skuter etc med dispensasjoner, altså gir legging av løypa her lav til ingen ny påvirkning på naturen. Forslaget inneholder avstikker til UiTs anlegg ved observatoriet.

Unngår to krysninger av E8 for trafikk fra Olderbakken. Bedre snøforhold og sikkerhet enn løypa over Nedste- og Øvstevatnet. Forslaget innebærer at dagens løype mellom Olderbakken og Brennfjell (Nordlysveien 3463) fjernes.

Omlegging av eksisterende løype.

Bør utredes.

Forslag 11:
Isfiskeløype til Galggo-, Galla- og Sadgejavri

Ikke ønsket fra foreningene. Et veldig lett tilgjengelig område for skuterfri-friluftsliv. Lang avstikker fra det sammenhangende løypenettet med stort potenisal for konflikt med reindrifta.

Ny løype.

Bør ikke utredes.

Forslag 12:
Påkobling fra Kavelnes til Brennfjell på løypenett

Kan gå langs Lavkarittrase. Ser verdi for campingforlket. Ny løype.
Bør utredes.

Forslag 13:
Isfiskeløype til Ellemäjjajâvri og Didno

Se forslag 2.

Forslag14: Skolehytta

Minimal avstikker fra Parasløypa. Tidligere ga rasteavstand 300m adkomst hit. Ny løype. 100m.
Bør utreedes.


Forslag 15: Ny krysning til Finland

Må sees i sammenhang med forslag 10 Flytting av Sammenbindingsløypa.

Bør finne ny løsning rundt krysning til Finland for å avlaste virkningene på reindriftas kjerneområder ved grensa.

Beste alternativ å følge E8 et stykke mot vann 547moh for så å skrå inn til Sammenbindingsløypa. Alternativt ny krysningpunkt til Finland «bak» Bossovárri (Sukkertoppen).

Forslag 16: Retting Breidalen

Svært liten endring. Kun justering i kart. Bør inngå i revideringa.