Planlegger boligområde på Larsvollen

Planområde Larsvollen (B18).png

På sine nettsider varslerStorfjord kommune  om oppstart med detaljregulering av planområde B18 ved Larsvollen, som tilhører gnr. 52/ bnr. 6, Kristen-Are Figenschau. Planen fremmes som privat reguleringsplanforslag.

Planområdet ligger rett øst for Hatteng sentrum (se kart over).  Planområdet er ca. 41 da, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Formålet med reguleringsplanenFormålet med planarbeidet er å regulere området for boligformål i tråd med Storfjord kommunes arealplan. Innenfor planområdet skal det tilrettelegges for tomter for boligbebyggelse, areal for grøntstruktur og teknisk infrastruktur. Planen forventes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det vil derfor ikke bli utarbeidet planprogram eller konsekvensutredninger for reguleringsplanen, skriver kommunen i varselet..

Det er  Nikolai Sabel og grunneier Kristen-Are Figenschau som har fremma forslaget.

Planarbeidet utføres av arkitekt Anneline Konradsen Hæreid.

Se også her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

… bare pluss-saker 🙂