Spør om skuterløyper og nasjonalpark

Solveig Sommerseth (TPL) stiller spørsmål om skuterløyper og nasjonalpark.

Solveig Sommerseth stiller interpellasjonen nedenfor i morgendagens kommunstyremøte.

Bakgrunn: Samarbeidsavtale mellom det politiske flertallet i Storfjord (H/AP/MDG) sier at nasjonalpark ved Treriksrøysa skal utredes. Konsekvensen er at man da verken får godkjent eksisterende eller nye skuterløyper mens prosessen pågår. Det fremkommer videre av miljøplattformen at det ikke skal åpnes for nye løyper.

I formannskapsmøte 06.11.2019 ble det på forespørsel fra meg opplyst av ordfører at punktet i miljøplattformen deres om at nasjonalpark skal utredes, ikke skal tolkes bokstavelig – men at det betyr utredning dersom området blir valgt av Miljødirektoratet via sak om supplerende vern. Jeg forutsetter i interpellasjonen at så er tilfelle, og at sak om videreføring av eksisterende skuterløyper fortsetter. Det er satt av kun 200000 kroner til arbeidet med regodkjenning i budsjett for 2020. Beløpet synes lavt med tanke på den omfattende kommende prosess, hvor saken må utredes grundig før høring og erfaringsmessig kan det bety at både tid og ressursbruk medgår. Mener ordfører/rådmann at avsatt beløp er tilstrekkelig? Hvordan skal det jobbes videre med saken? Jeg mener at nå haster det med å få igangsatt jobben som må til, før forslag kan sendes på høring. Kan vi budsjettregulere i dagens møte, slik at vi starter opp umiddelbart? Inndekning kan gjøres via mindreforbruket for 2018. 

Er det korrekt at Høyre og AP vil stoppe eventuelle gode forslag til nye skuterløyper, slik som eksempelvis sammenbinding mot Målselv, sammenbinding Oteren-Hatteng mv.? 

Viser videre til brev av  22.09.2017 fra Miljødirektoratet, sendt alle kommuner i Nord-Troms og Finnmark.   Brevet omhandler videreføring av eksisterende snøskuterløyper – krav og veiledning til utredning og prosess. 

I brevet gis det praktiske råd og anbefalinger om hvordan kommunene kan gå frem for å videreføre eksisterende snøskuterløyper innen 2021 innenfor rammen av nytt regelverk.  I tillegg til å involvere Fylkesmannen når det gjelder utredningsbehov før saken sendes på høring, anbefales det at kommunene venter med prosessen til vi har kartlagt og verdsatt våre friluftslivsområder. Dette skal være gjort innen 2018.

Spørsmål:

1)     Har Storfjord kommune startet opp arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, slik at dette er ferdig innen utgangen av 2018?

2)     Har Storfjord kommune vurdert å søke fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av dette arbeidet?

3)     Regner Storfjord kommune med å komme i mål innen 2021 både når det gjelder videreføring av eksisterende skuterløype og planarbeid for evt. nye løyper?