Her er den miljøpolitiske plattformen

Miljøpolitisk plattform.

Det har fremdeles ikke vært mulig å få innsyn i samarbeidspartienes politiske plattform, ei uke etter at det nye kommunestyret blei konstituert.

Ordfører Gei Varvik (H) begrunner det med at innholdet i den først skal gjøres kjent på medlemsmøter hos samarbeidspartiene. Derfor vil ikke offentligheta få tilgang til den før i neste uke.

MDG i Storfjord var imideridi tidlig ute med deler av denne plattformen, den delen som gjelder miljøet. Og den har allerede fått det til å koke på sosiale medier. Årsaken er det som står om skuterløyper og om nasjonalpark ved Treriksrøysa.

Her heter det:

“Vi anerkjenner at verden står overfor en klima-, naturmangfolds-og en plastkrise. Vi vil følge opp med planer og tiltak på områder der Storfjord kommune kan bidra til en bærekraftig utvikling. Alle miljø-og klimatiltakene som ble vedtatt i juni 2019 skal videreføres, følges opp og implementeres i en lokal klima- og miljøplan for Storfjord kommune. Arbeidet med å utarbeide klima- og miljøplanen skal ha høy politisk prioritet og planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019-2022. Vedtak om plastfri kommune, enøk-tiltak, tilrettelegging for el-biler, kloakkrenseanlegg, kildesortering og kompostering på kommunale arbeidsplasser, miljøfyrtårnsertifisering av skoler og rådhus og strategier for pollinerende insekter må også ivaretas i neste periodes planarbeid og i budsjettprosesser. 

Samarbeidspartiene vil: 

  • At tidligere vedtatte klima-og miljøtiltak skal følges opp. 
  • Å skape engasjement for lokalt miljø-og klimaarbeid 
  • At Storfjord kommune skal innføre ldimaregnskap og klimabudsjett 
  • Sikre og øke lokal matproduksjon og skal i større grad tilrettelegge for småskalabønder, reindrift og fiskere. 
  • At innkjøpsordningene skal gjennomgås og brukes aktivt for å fremme klima-og miljøvennlige anskaffelser samt å støtte lokal innovasjon og lokalt næringsliv. 
  • Vurdere oppdrett i fjorden kun dersom anleggene kan garantere for null lus, null rømninger og null ressurser på avveie. 
  • At Nasjonalpark ved Treriksrøysa skal utredes. En vernestatus og en forvaltning som ikke er forenlig med reindrifta, vil være uaktuell. 
  • Bevare eksisterende scooterløypenettverk, men det skal ikke åpnes for nye løyper. 
  • I samarbeid med stisyklermiljøet finne gode løsninger for å forhindre terrengslitasje, finne finansiering til og gjennomføre sykkelsti bygging 
  • At miljøkrav, klimaavtrykk og strategier for pollinatorvennlige grøntområder skal vektes i anbudsprosessen i byggeprosjekt. “

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.