Ny mulighet for Skibotn-bøndene?

Kart over området ved Strandbu camping. (Kilde: kart.finn.no)

Fylkesmannen har oppheva Storfjord kommunestyrets vedtak om å avvise en klage fra sauebønder i Skibotn.

Det var i oktober i fjor at kommunestyret med ti mot sju stemmer vedtok å avvise en klage fra saubøndene. Bøndene klaga over et vedtak som innebærer at for dem viktig dyrkamark blir omdisponert til campingformål for Strandbu Camping

Fylkesmannen avviser kommunestyrets vedtak under henvisning til at klagen ikke kan avvises på det grunnlag kommunen har angitt. Nå er klagesaken sendt tilbake til kommunen for realitetsbehandling.

Kommunen har vist til at klagerne har fått behandla sine merknader  i planprosessen, og at  innholdet i klagen  dermed anses avklart allerede  gjennom den. Fylkesmannen understreker imidlertid at denne bestemmelsen gjelder der det fremmes en byggesak.

– Det kan da ikke ved et avslag i byggesaken klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller i tidligere vedtak i byggesaken. I slike tilfeller skal klagen avvises i sin helhet, eller i alle fall for de delene av klagen som er av en slik karakter. I dette tilfellet gjelder imidlertid saken klage over vedtakelse av en reguleringsplan, og ikke klage på en byggesak.  Fylkesmannen kan derfor ikke se at denne bestemmelsen kommer til anvendelse i dette tilfellet, og den kan derfor ikke benyttes som avvisningsgrunnlag for klage over reguleringsplan, skriver Fylkesmannen i brev til kommunen.

Fylkesmannen  presiserer videre  at det at klagerne har fått vurdert sine merknader i høringsrunden,  ikke vil tilsi at de har mista sin mulighet til å klage på det endelige vedtaket.

– Det vil tvert imot ofte være de som ikke når fram med sine synspunkter i høringsrunden som ønsker å påklage vedtaket.  Det er etter dette ikke grunnlag for å avvise klagen på det grunnlaget som kommunen har angitt. Kommunens vedtak om avvisning av klagen oppheves, og kommunen plikter etter dette å realitetsbehandle den, skriver Fylkesmannen.

Godt håp

Leif Bjørnar Seppola.

Sauebonde Leif-Bjørnar Seppola sier i en kommentar at fylkesmannens vedtak viser at sauebøndene var i sin rett når de klaga på vedtaket om å omdisponere dyrkamark til campingformål. Han håper nå at sauebøndenes klage blir tatt til følge.
– Jeg har nå et godt håp om at slik utbygging som i denne saken i framtida ikke blir gjort på dyrkamark, i dette tilfelle den beste og mest sentrale vi har i bygda, sier han.

Ifølge Seppola er den aktuelle jorda ikke tatt i bruk til campingformål ennå.