Stor bekymring for reindrifta – etterlyser ørneprosjekt

Fylkesmannen i Troms ber Klima- og miljødepartementet om å få fortgang i forsøksordningen for forvaltning av kongeørn i Troms. Tall fra Rovdata viser at fra 2010 og fram til 2015 ble nesten 4000 rein erstattet som tapt til kongeørn i Troms. Stort sett alle var kalver.

Fylkesmannen i Troms har forståelse for reindriftsnæringa sin frustrasjon over forvaltninga av kongeørn.

Videoer i sosiale medier gjør også inntrykk på Fylkesmannen, selv om vi allerede er kjent med situasjonen.

Nå ber Fylkesmannen Klima- og miljødepartementet om å få fortgang i forsøksordningen for forvaltning av kongeørn i Troms. En ordning Stortinget ba regjeringen sette i verk for ett år siden. Vi ber også om et møte med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Beskyttet av Bernkonvensjonen 
Kongeørna er en særskilt beskyttet art etter Bernkonvensjonen. Norge har forpliktet seg til å opprettholde en viss størrelse på bestanden. I dag er den satt til 850-1200 hekkende par. Dette står fast. Dagens regelverk er gir oss ikke mulighet til å gi skadefelling av ørn, for å forebygge framtidige skader på beitedyr, slik det er for gaupe, jerv og bjørn.

Fylkesmannen sitt innspill 
I et brev til Klima- og miljødepartementet har derfor Fylkesmannen i Troms foreslått en endring av regelverket slik at dette kan bli mulig. Først da kan fylkesmennene vurdere forebyggende uttak før hekketid i områder med historisk høye dokumenterte tap.

Håndtering av akuttsituasjonen
Fylkesmannen har gitt tilskudd til ekstra fòr og tilsyn for å holde reinen samlet, for å forebygge tap. Dette er gitt til alle reindriftsutøvere som har søkt. I tillegg har vi satt av penger til akutte situasjoner. Disse søknadene behandler vi fortløpende.

Mer kunnskap om ørna
Tall fra Rovdata viser at fra 2010 og fram til 2015 ble nesten 4000 rein erstattet som tapt til kongeørn i Troms. Stort sett alle var kalver.

Fylkesmannen foreslår at forsøksprosjektet bør ha som mål å få mer kunnskap om alle typer tap da vi tror årsakene er sammensatte.

– Vi har stor kompetanse både på reindrift, rovvilt og bidrar gjerne i dette viktige arbeidet for å utvikle og styrke utmarksbasert beitenæring innenfor rammen av rovviltforliket, heter det i ei pressemelding fra Fylkesmannen.