På høy tide å starte digitaliseringsarbeidet! 

Av Fylkesmann i Troms Bård M. Pedersen, rektor Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø -Norges Arktiske Universitet, administrerende direktør Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Kommunene må komme i førersetet i offentlig digitaliseringsarbeid. 

Regjeringen har varslet et digitalt taktskifte hvor brukerens behov står i sentrum. Troms-kommunene må på banen, og de fleste trenger å samarbeide.

Derfor arrangerer Fylkesmannen i Troms sammen med Universitetet i Tromsø -Norges Arktiske Universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge og KS en stor konferanse om digitalisering og velferdsteknologi.

Bakgrunn 

Sammensetningen i befolkningen endrer seg. Antall eldre øker, uten at tilgangen på kvalifisert helsepersonell øker tilsvarende. Dette tvinger fram nye arbeidsmåter og ny teknologi, for eksempel i helsesektoren.

Behov for nytekning og anvendelse av ny teknologi gjelder også andre sektorer i samfunnet. Budskapet i «Digital agenda for Norge», Meld. St. 27, er ikke til å misforstå. Digitalisering er viktigste verktøy for å skape en enklere hverdag og for økt produktivitet i samfunnet.

Det må vi ta på alvor, spesielt i vår landsdel!

Tvang eller frihet 

I helsesektoren er det ikke lenger teknologi (eller personvern) som begrenser oss. De teknologiske mulighetene ligger der.

Nå er det opp til kommunene å bruke velferdsteknologien på best mulig måte.

Velferdsteknologi kan sette mennesker i stand til å mestre eget liv og helse. Flere kan bli mer aktive, og teknologien kan bidra til økt trygghet for den enkelte.

Helsedirektoratet har, gjennom et nasjonalt program, funnet at både samfunnet og pasientene har god gevinst av å bruke velferdsteknologi.

Den kan bidra til at «bestemor» kan bo lenger hjemme, selv med funksjonstap og sykdom.

Personer med demens og deres familie kan for eksempel ha stor glede av sensorteknologi og GPS. Demens-pasienten kan få større frihet til å ferdes fritt på en tryggere måte.

Må se mulighetene 

Kommuner som ser muligheten i velferdsteknologien innenfor helse- og omsorgssektoren har gode muligheter for å møte utfordringene i tida framover.

I Nord-Norge har vi spesielt tre store utfordringer:

 lange avstander

 spredt befolkning og høy andel eldre i byer og store tettsteder

 problemer med å rekruttere kvalifisert helsepersonell

Nettopp derfor bør nord-norske kommuner ligge i front i den teknologiske utviklingen innen helsetjenestene. Vi er ikke der

i dag. Det er på tide å kaste seg rundt, og bli inspirert av andre fylker som har positive erfaringer med å bruke velferdsteknologi.

Tjenestene må være gode, brukervennlige, effektive og pålitelige. Det er å legge til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til økt produktivitet i både privat og offentlig sektor. Skal vi lykkes, må hver enkelt kommune være aktivt med i omstillingen.

Teknologien løser ikke alle utfordringer. Når andelen eldre i befolkningen øker, må nødvendigvis helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten prioriteres høyere i kommunene enn i dag. For mange nord-norske kommuner haster det nå med å planlegge de omprioriteringene som er nødvendige.

Gjelder alle bransjer 

Alle bransjer utfordres nå til å ta i bruk digital teknologi. Det dreier seg om mobil omsorg, sensorteknologi, droneteknologi, bruk av apper, ny informasjonsteknologi, datastyrt samferdsel, ringeroboter, e-lås, og mye mer.

En undersøkelse fra et av Norges største IT-selskap, Evry, viser at 6 av 10 kommuner mangler IT-kompetanse til å hente gevinster ut av digitaliseringen.

Noen går foran og viser vei. Byggesaker kan i fremtiden bli behandlet automatisk av roboter, og prøves for tida ut i kommunene Kongsberg og Bodø. Flere må komme etter, også i Troms. I følge områdedirektør i KS, Inger Østensjø, har

kommunesektoren åpenbare behov for løsninger. Begrensningene ligger imidlertid i kompetanse og at mange kommuner er for små til å løse problemene alene. Hennes budskap i Kommunal Rapport var at vi trenger en samordnet stat, og samordnede kommuner, og vi trenger samhandling mellom stat og kommune.

Dette var også direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, Kjetil Århus, sitt budskap til fylkesmennene forleden.

-Kommunene må samordne seg, og kommunene må ha en digital samhandling med staten hvis det skal bli en utvikling, sa han.

Prosjektsamarbeid 

Fylkesmannens anbefaling er at kommuner i Troms går sammen i større prosjekter for å finne løsningene på morgendagens utfordringer. Først må man finne behovet, og deretter utvikle og planlegge for bruk av digitale verktøy.

Det er også mulig å dra nytte av andre fylkers erfaringer. Et eksempel på dette er Sogn og Fjordane. Det blir også tema på seminaret som holdes i Tromsø denne uka.

Dra lasset sammen 

I Troms må vi ta vår del av ansvaret for regjeringens målsettinger om å ta i bruk de muligheter digitaliseringen har. Det er slått fast at IKT har gitt, og vil gi, betydelige bidrag til økt produktivitet og økonomisk vekst. Norge vil over tid

måtte basere seg på omstilling til en mer kunnskapsbasert økonomi.

Vi må dra lasset sammen og utnytte de krefter vi har. I et fylke med mange små kommuner, spredt befolkning og med økende konkurranse om kompetente fagfolk, må vi spille på lag for å finne de løsninger vi trenger for framtida.

Konferansen om digitalisering og velferdsteknologi er starten.