Ekstra kontroll før utplanting av rogn

CFT Legumin, rotenon. Stoffet som brukes for å drepe vertdyrene til G. saalaris.

Bestandene av laks, sjøørret og sjørøye skal bygges opp igjen i vassdragene som ble rotenonbehandlet i Skibotnregionen 2015-2016.

For å være sikker på at rotenonbehandlingen har utryddet parasitten Gyrodactylus salaris skal vi nå behandle avgrensede områder i ukene 14 og 17.

Begrenset bruk
Det er de mest utfordrende områdene langs Skibotnelva og Signaldalselva som skal behandles. Vi vil bruke begrensede mengder rotenon. Behandlingen vil ikke påvirke hovedvassdraget.

Når dette kontrollarbeidet er ferdig starter vi med utplanting av rogn for å reetablere bestandene. Dette er rogn fra stamfisk hentet fra vassdragene før rotenonbehandlingen.

Behandlingen foregår ikke i områder som påvirker brønner eller drikkevannsinntak.