– Oppbygging av Valmuen krever grundig utredning

Sigmund Steinnes
Sigmund Steinnes, Storfjord Arbeiderparti.

Dette er en ærlig sak, men målgruppa her er nåværende og fremtidige brukere av Valmuen. Det er for denne gruppen vi skal bygge opp et tilrettelagt arbeids- og dagtilbud og derfor må dette få hovedfokus.Et kommunalt tilrettelagt arbeids- og dagtilbud skal favne flere brukergrupper med ulike behov, deriblant de svakeste i kommunen. Dette krever at det ved oppbygging av Valmuen gjøres en grundig utredning og kartlegging av behov, muligheter og utfordringer.
På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille følgende åpne spørsmål til Ordfører Jentoft.

1.    Hvilken faglig utredning ligger til grunn for TPL sitt vedtak om plassering av dagtilbudet på industriområde på Oteren?
2.    Har brukerne og kommunens fagfolk fått deltatt i prosessen?
3.    Har de ansatt blitt hørt. Viser medbestemmelse mv. – og har de reell innflytelse?
4.    Er det iverksatt utredning ifht planarbeid? I dette ligger lovligheten av å etablere helse- og omsorgstjenester på et industriområde. Er det sendt dispensasjonssøknad?  Er det utført ROS analyse?
5.    Synes Ordfører at ny E-6 som nærmeste nabo er en fordel eller ulempe. (Støy, støv og risiko)
6.    Er det tatt høyde for fremtidige utfordringer som f.eks. nye brukergrupper og krav?
7.    Er det kartlagt hvilke muligheter/begrensninger som ligger i omgivelsene, uteområder, infrastruktur og tilgjengelighet av andre samfunnsfunksjoner?  Hva er den faglige vurderingen/anbefalingen her?
8.    Lyngsalpan Vekst har tidligere avvist samarbeid med Valmuen. Viser til mail av 02.09.2014. Dette ble også konklusjonen av kommunens egne fagfolk. Hva har endret seg siden dette nå er et argument for plassering på Oteren?

Flere kommunale oppgaver og tjenester bør sees i sammenheng.  Samlokalisering og samarbeid kan gi synergieffekter. Valmuen skal ikke være et bygg med fire vegger, men ha et innhold både inni og utafor bygget som gir kvalitet i tilbudet til denne gruppen. Valmuen skal også være en sosial møteplass der brukere, pårørende og andre skaper en inkluderende arena.

Hvor dette tilbudet skal etableres kan jeg vanskelig konkludere med siden det ikke foreligger noen utredning i saken. Det er derfor viktig at kommunestyre får seg forelagt en utredning fra kommunens fagfolk der også brukerne, ansatte m.fl. har kommet med sine innspill. Dette vil gjøre at Kommunestyret kan gjøre et kvalitetsmessig godt vedtak.

Håper Ordfører kan gi svar på mine spørsmål.