Behandler retningslinjer for boligtilskudd

Fem boligbyggere kan i år få 100 000 kroner i tilskudd.

I budsjettmøtet i Storfjord kommunestyre i desember ble det vedtatt å bevilge 500000 kroner i tilskudd til boligbygging.

Det var Geir Varvik (H) som satte fram forslaget. Tilskuddet skal fordeles til fem søkere med 100 000 kroner til hver.

Styret for plan og drift behandler i dag rådmannens forslag til retningslinjer, som er slik:

 1. Tilskuddet skal benyttes til bygging av helårsbolig, og gis uavhengig av tidligere etableringer i andre kommuner.
 2. Ordningen gjelder uavhengig av boligens størrelse, dog krav om minimumsstørrelse og funksjonalitet/livsløp.
 3. Gjelder også for tomannsboliger, eller flere boliger i rekke, der eier bebor boenheten.
 4. Tilskuddet gjelder også for boliger planlagt bygd i kommunalt regulerte felt.
 5. Ordningen omfatter ikke påbygg, tilbygg eller renovering av allerede eksisterende bolig.
 6. For å komme med i vurderingen stilles det krav om godkjent byggemelding.
 7. Søker og mottager av tilskuddet skal være eier og bruker av boligen
 8. Søker trenger ikke være bosatt i kommunen på søknadstidspunktet.
 9. Den som mottar tilskuddet, må bosette seg i boligen og være folkeregistrert i kommunen.
 10. Dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter mottak av tilskudd, må tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.
 11. Bygging av bolig må være påbegynt innen et halvt år etter innvilget tilskudd og fullført innen 1,5 år.
 12. Skjer ikke det, faller tilskuddet automatisk bort.
 13. Tilskudd gis kun til tiltakshaver og ikke til firma.
 14. Tilskudd er på kr. 100 000,-
 15. Søknadene behandles fortløpende.

Saksbehandling skal være slik, tilrår rådmannen:

 •  Søknad om tilskudd sendes kommunen. Opplysningene i søknaden må være relevante i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen. Den må inneholde planskisse for bolig og tomt, kostnadsoverslag og en finansieringsplan.
 • Når komplett byggesøknad med alle bilag er mottatt, gis plass i «kø». Tilsagn gis når byggesaken er godkjent (byggetillatelse.)
 • Søknadsfrist: Fortløpende. Kun nye byggesøknader f.o.m. vedtaksdato 14.12 2016 er gjeldende.
 • Utbetaling av tilskudd skjer etter fremlagt ferdigattest, og når boligen er tatt i bruk.
 • Ved utbetaling av tilskudd må søker være bosatt og registeret i kommunen.
 • Søknadene avgjøres av rådmannen, med klagenemnda som klageinstans.
 • Ordningen gjelder tom 31.12.2017 eller så langt bevilget ramme rekker. Ordningen skal ha en politisk evaluering ila. 1. halvår 2018