Søker disp

– Bruk av snøskuter til sporing ved skadefelling er et viktig hjelpemiddel for å lokalisere skadedyret så fort som mulig, mener skogbrukssjef Elisabeth Torstad.

Nord Troms Interkommunale skadefellingslag vil bruke snøskuter til sporing ved skadefelling. 

– Bruk av snøskuter til sporing ved skadefelling er et viktig hjelpemiddel for å lokalisere skadedyret så fort som mulig og for å begrense tidsbruken som er gitt ved en skadefellingstillatelse, utstedt av Fylkesmannen i Troms, skriver skogbrukssjef Elisabeth Torstad i søknaden om dispensasjon fra lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hun  søker om dispensasjon for nåværende kommunestyreperiode 2017 – 2019.

Nord Troms Interkommunale skadefellingslag administreres av Lyngen kommune v/ skogbrukssjefen i Nord-Troms. Skadefellingslaget består av ni faste jegere. Bjørn Johnny Rognli er skadefellingsleder. Skadefellingslaget tar skadefellingsoppdrag på rovvilt som har påført skader på bufe, tamrein mv. Skadefellingsoppdrag skjer kun når en skadefellingstillatelse er utstedt av Fylkesmannen i Troms.

Skogbrukssjefen vektlegger at formålet med dispensasjonen er  bruk av snøscooter til sporing av skadedyr. Formålet med skadefellingsoppdrag er å bedre tapsstatistikken for beitedyr i utmark, samt å legge til rette for bedre dyrehelse.

Videre skal all transport skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering. Kjøringa skal ikke medføre skader i terrenget. Antall turer er ikke begrensa, men det forutsettes  at motorferdsel begrenses til et minimum innenfor skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen med begrenset tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen.