Finnes ikke midler

Oteren sentrum. Arkivfoto.

– Det finnes ikke midler som kan brukes på trafikksikkerhetstiltak på strekninga gjennom Oteren nå. 

Det konstaterte Statens vegvesen (Svv) på et møte med Storfjord kommune like før jul.

Det var ordfører Knut Jentoft som hadde bedt om møtet. Bakgrunnen er at det er store  utfordringer når det gjelder  trafikksikkerheta gjennom Oteren. Fra kommunens side ble det pekt på følgende punkter:

  • Selv om det er 50- og 60-sone, så er farta høy. Derfor ønsker man fartsreduserende tiltak.
  • Vegen er smal, og trafikktettheta høy.
  • Strekninga har E6 + E8-belastning med stor andel av trailere.
  • Skolebarn må gå langs veien. Frosne brøytekanter kombinert med smal vei og trailermøte er livsfarlig. Foreldre er svært engstelige for sine barn.
  • Arbeidet med sentrumsplan for Oteren vil nå starte opp. Ny vann- og avløpsledning vil utløse bebyggelse av fire boligtomter som Svv allerede har gitt tillatelse til. Trafikken langs veien vil øke.

Les også: Ønsker trafikksikkerhetstiltak

Svv presiserte at parsellen ikke ligger inne i NTP’en, og at det ikke finnes midler nå som kan brukes på trafikksikkerhetstiltak på strekninga gjennom Oteren. Svv hevda også at kommunens motstand mot bomvei på E6 forsinker bygginga av ny parsell.

Storfjord kommune  presiserte  på sin side at det er Statens Vegvesen som har det hele og fulle ansvaret for trafikksikkerheta langs E6/E8 gjennom Oteren, ikke Storfjord kommune.

Fra Storfjord kommunes side ble det slått fast at dagens situasjon er svært risikofylt og  ikke kan fortsette. Storfjord kommune forutsetter derfor at Statens Vegvesen tar trafikksikkerheten gjennom Oteren opp til ny vurdering og setter i verk tiltak på kort og lang sikt.

Nå er det avtalt oppfølgingsmøte 2. februar

Les også: Vil ha skoleskyss med drosje