Knusende kritikk av kraftplaner

DET VAR ingen som applauderte for utbyggingsplanene til det nystiftede  kraftselskapet i Storfjord, Storfjord Kraft AS da de ble presentert på et folkemøte på Brenna i går kveld.

Det var NVE som arrangerte møtet om de planlagte vannkraftutbyggingene i kommunen.

Troms Kraftforsyning og Energi (TKFE) og Statskog Energi AS (SEAS) søker sammen om å bygge Stordalen kraftverk og flere nye overføringer til Govdajavri. I tillegg søker TKFE og SEAS om å bygge Paras småkraftverk og Rovejohka småkraftverk.

Bekk og Strøm AS søker om å bygge Tverrdalselva småkraftverk og Innerelva småkraftverk.

I spørrerunden etter presentasjonen gikk Odd Geir Fagerli hardt ut mot Konsekvensutredning for tema fisk og bunndyr i Stordalselvaelva, utarbeidd av Øyvind Kanstad-Hanssen Terje Bongard.

– De har manglende kompetanse og for tette bånd til Troms Kraft, sa han, og signaliserte at laget han representerer, Kitdal Jeger- og sportsfiskerlag, vil kreve ny utredning.

Han gjorde det klart at laget har liten tillit til TK, som 40 år etter forrige utbygging ennå ikke har gjennomført de avbøtende tiltak de hadde forplikta seg til den gangen.

Han sparte heller ikke på kruttet i karakteristikken av  utredninga om naturmangfold:

– Den er laga på grunnlag av tre spaserturer i området, og det etter at frosten hadde satt inn. Rype er for eksempel ikke nevnt i rapporten, påpekte han.

Han framholdt også at den totale virkninga av alle utbyggingene i Storfjord må utredes.

Heller ikke representanten for Signaldalelvas Grunneierlag, Geir Figenschau, la fingrene i mellom i sin omtale av planene.

– Utredninga om fisk forundrer oss. Den inneholder ikke ett ord om villaks, enda Norge har forplikta seg til å bevare den nordatlantiske laksestammen.

Ei utbygging av Breidalen-Stordalen vil føre til at det blir åtte prosent mindre vann ved utløpet av Signaldalselva.

– Vi har helt siden forrige kraftutbygging drevet reparasjonsarbeid på gyteplasser som ble ødelagt da. Skal vannføringa reduseres ytterligere, vil dette arbeidet være forgjeves. Vi tåler ingen ytterligere reduksjon, sa han.

Willy Ørnebakk, som representerte Troms Fylkeskommune på møtet, minna om at der er store kulturminneprosjekter på gang i utbyggingsområdet, der riksantikvaren er involvert.

I forbindelse med naturverdiene i området, pekte han spesielt på Norddalsfossen, som vil bli tørrlagt ved en utbygging.

– En fenomenalt flott foss. Det er utenkelig at den blir helt borte, sa han.

Ordfører Knut Jentoft viste til at da Mack skulle flytte produksjonen ut fra Tromsø, ble Storfjord vurdert som en aktuell plassering.

– Da sa TK at det ikke var nok strøm. Vi er storprodusent av kraft, og så hadde vi ikke nok strøm? sa han.

– Skal dere ha del i resursene, må dere være med å bygge samfunn, konstaterte han til kraftutbyggerne.

Heller ikke tidligere linjebygger gjennom 30 år, Rolf Bjørlund, kunne skjønne at det ikke var nok kraft i Storfjord.

– Vi er en av de største kraftkommunenen i landet, og 132 kV-linja går gjennom kommunen, påpekte han, og mente det var en smal sak å tappe den ved å bygge transformator i tilnytning til linja.

Utbyggingssøknadene ligger nå ute til offentlig gjennomsyn. Høringsfristen er 1. april, og alle kan sende inn skriftlig høringssvar.