Fire nye elver søkes lagt i rør

NVE har mottatt fire søknader om tillatelse til å bygge småkraftverk i Storfjord kommune.

Det er Statskog SF og Bekk og Strøm AS som søker.

Her er de fire prosjektene det søkes om tillatelse til:

Statskog SF – Rovejohka kraftverk

Rovejohka kraftverk vil utnytte et fall i Rovejohka mellom inntaket på kote 400 og kraftstasjonen på kote 240. Vannveien på 930 meter skal bores på hele strekninga. Middelvannføringa er 1,63 m3/s, og kraftverket er planlagt med maksimal slukeevne på 5,2 m3/s.

Kraftverket vil ha en installert effekt på 7 MW og gi en årlig produksjon på ca. 11,5 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en 1000 m lang elvestrekning i Rovejohka. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 184 l/s om sommeren og 38 l/s om vinteren.

Statskog SF – Paras kraftverk

Paras kraftverk vil utnytte et fall i Paraselva på 195 m mellom inntak på kote 322 og kraftstasjon på kote 127. Vannveien blir en nedgravd rørgate på 2250 m. Middelvannføringa er 1,74 m3/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 3,92 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 6,32 MW og gi en årlig produksjon på ca. 15,2 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vannføring over en strekning på 2250 m i Paraselva. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 147 l/s i sommersesongen og 74 l/s resten av året.

Bekk og Strøm AS – Tverrdalselva kraftverk

Tverrdalselva kraftverk vil utnytte et fall i Tverrdalselva mellom inntaket på kote 235 og kraftstasjonen på kote 40. Vannveien på 1750 meter skal graves ned på hele strekninga. Middelvannføringa er 0,83 m3/s, og kraftverket er planlagt med maksimal slukeevne på 2,25 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 3,5 MW og gi en årlig produksjon på ca. 8,6 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vannføring på en 1930 m lang elvestrekning i Tverrdalselva. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 79 l/s om sommeren og 47 l/s om vinteren.

Bekk og Strøm AS – Innerelva kraftverk

Innerelva kraftverk vil utnytte et fall i Innerelva på 620 m mellom inntak på kote 640 og kraftstasjon på kote 20. Vannveien vil totalt være 1670 m, hvorav 1400 m som boret tunnel og resten som nedgravd rørgate. Det foreligger et alternativ med vannvei som sjakt og tunnel. Middelvannføringa er 405 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1133 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 6 MW og gi en årlig produksjon på ca. 10,4 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over ei strekning på 1750 m i Innerelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 24l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av alle kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer.

Fristen for å komme med uttalelser til søknadene er  1. april i år.