Har fått nok – stenger skuterløype

STORFJORD KOMMUNE og privatpersoner bruker private landbruksveger i Kitdalen som om de var offentlige, og overlater vedlikeholdet til grunneieren.

Det mener grunneier Geir-Tore Larsen i Kitdalen.

– I tillegg er det brudd på Motorferdselsloven, påpeker han, og viser til at grunneierens tillatelse skal innhentes når det gis dispensasjon fra loven.
Nå har han fått nok av ulovlighetene. I et brev til Storfjord kommune skriver han at denne praksisen har pågått i årevis.

– Privatpersoner, lag og foreninger har søkt kommunen om dispensasjon fra Lov om motorisert i ferdsel i utmark for å kjøre til fjells, fått dette innvilget og kjørt over private eiendommer uten å ha innhenta tillatelse fra grunneierne, skriver han.

– Og kostnadene til vedlikehold og reparasjon av veg har elegant blitt lagt over på private grunneiere, føyer han til.

Geir-Tore er grunneier på to eiendommer i Kitdalen og har landbruksveger i tilknytning til begge. Den ene vegen går innover Sørdalen og den andre innover Norddalen. I Sørdalen er det dessuten anlagt ei skuterløype.
Begge vegene går over flere eiendommer, og grunneierne har felles rettigheter på hverandres eiendommer,  så som vegrett, beiterett og  jakt- og fiskerett.

Nå gjør han det klart at han vil benytte seg av retten han har i henhold til loven å nekte ferdsel over eiendommene inntil det er avklart hva som kommer til å bli praksis fra Storfjord kommune.

– Ferdselsforbudet gjelder motorisert ferdsel på veg i Sørdalen og Norddalen, og det vil ikke bli gitt tillatelse til skuterløype så lenge annen ulovlig trafikk fortsetter på landbruksvegene, fastslår Geir-Tore Larsen.