Planlegging av fremtidig sykehjem i Storfjord

Av Sigmund Steinnes

Det nye flertallet i kommunestyre i Storfjord har valgt å forkaste planene om nytt sykehjem i Skibotn og ressurssenter på Åsen.

Sigmund Steinnes.

Personlig synes jeg dette var beklagelig og et dårlig valg, men aksepterer at flertallet har valgt Åsen som fremtidig sykehjem i Storfjord. Det som eg ikke kan akseptere er at man nå setter i gang pengebruk på Åsen uten at det foreligger noen som helst planer for prosjektet. Om det mot formodning skulle foreligge planer så er de ikke presentert for formannskapet og kommunestyret. Selv om det ikke er fremlagt noen planer så anser jeg prosessen som igangsatt siden man allerede har bevilget millionbeløp til prosjektet.

Styringsgruppa som ledes av Anne Dalheim har fått fullmakt til å bruke disse kommunale midlene uten at dette settes inni en helhet. Arbeiderpartiet la frem forslag under budsjettbehandlingen der vi påpekte viktigheten at dette måtte ses i sammenheng med en helhetlig plan og at dette måtte gjøres gjennom en ryddig og kvalitet sikker prosess. Noe overraskende ble vi nedstemt med 9 mot 8 stemmer.

Hva er motivet for å ikke sette dette inn i en helhet? Uten at dette gjøres mener jeg at flertallet forvalter kommunens penger på en ansvarsløs måte. Når vi skal planlegge fremtidig sykehjem i Storfjord er dette en viktig sak. Dette valget har en levetid på 35 til 40 år. Når har man tenkt å involvere brukere, ansatte, kommunestyre mfl. i prosessen?  Anbefaler dagens flertall å lære av den prosessen som ble kjørt på Skibotn sykehjem selv om man var uenig i lokaliseringen.

Her er mange spørsmål som må på dagsorden i prosessen Har man tenkt å beholde den gamle avd. som står på påler med 10 cm tykke vegger og små rom og ellers full av mangler som en del av det vi skal tilby våre eldre de neste 40 år? Dette ville være en hån av de som bygget den velferden vi flotter oss med i dag. Hvor mange institusjonsplasser skal vi planlegge for? Vi har tall fra SSB som kan brukes i denne prosessen. Det må gjøres en risiko og sårbarhetsanalyse for anlegget slik at vi er trygg på at sikkerheten ivaretas. Hvordan skal vi tilpasse uteområde?

Aktivisering av de eldre må bli en del av fremtidig eldreomsorg. Hvorfor er det så viktig for styringsgruppa å ikke gjøre tiltak som utløser tek.10? Vi må utrede rehabilitering kontra nybygg sett i forhold til funksjonalitet, teknisk tilstand, lønnsomhet og økonomisk risiko. Prosessen som her er satt i gang er dessverre svært mangelfull og synes å bli bestemt bak lukkede dører.

Dette kan ikke brukere, pårørende, ansatte og folkevalgte akseptere. Her må det bli mye større åpenhet og inkludering i prosessen.