Flertall for idéskissa

BUDSJETT Med 11 mot seks stemmer ble rådmannens nå velkjente idéskisse vedtatt i dagens busjettmøte i kommunestyret.

Idéskissa ble ikke uventa det sentrale spørsmålet i dagens møte, og særlig lokaliseringa av sykehjem. I skissa legges det opp til at Åsen skal bygges om til lokaler for Valmuen verksted, og at det isteden skal bygges nytt sykehjem i Skibotn.

I den debatten holdt Maar Stangeland fram at det nye sykehjemmet i Skibotn i så fall må gjøres helt ferdig før ombygginga i Åsen kan skje.

– En kostnad som vil beløpe seg til minst 21 millioner, som i sin helhet må lånefinasieres, framholdt han.

Han hadde liten tru på at Fylkesmannen ville godkjenne et så stort låneopptak for ROBEK-kommunen Storfjord.

Den påfølgende debatt ble ikke ulik de som var vanlig i tidligere tider: en verbal stillingskrig mellom representantene fra de forskjellige bygdene.  Det ble stort sett en opplisting av positive sider ved Skibotnalternativet og negative sider ved Åsen fra representantene som gikk inn for det, på samme måte som tilhengerne av Åsen-alternativet holdt fram fordelene med det, og de negative ved Skibotn.

Maar Stangeland bad om at avstemninga i saka om omsorgstjenesten burde deles opp i tre:

Plassering av hjemmetjenesten, omorganisering, plassering.

Det fikk han ikke, og ved voteringa ble fellesforslaget fra Arbeiderpartiet og Fjordfolket vedtatt med 11 mot seks stemmer.