Sykehjem til mellom 60 og 100 millioner

Skisse av det nye sykehjemmet i Skibotn.

 

SYKEHJEM Bruttokostnadene for nytt sykehjem i Storfjord vil bli mellom 67,5 mill. og 104,4 mill. kroner, ifølge rådmannens saksframstilling. Å oppgradere de to eksisterende til tilfredsstillende standard vil koste 7,65 mill.

Kostnaden avhenger av hvilket av de fem alternativene rådmannen har lagt fram man velger.

Rådmannens har innstilt på at man velger utbygging av eksisterende senter i Skibotn. Det vil koste 54,8 mill. kroner. Velger kommunestyret rådmannens alternativ 2, utbygging av Åsen omsorgssenter, vil kostnaden være 53,56 mill.

Ifølge rådmannen vil renovering – uten tilbygg – av dagens to sentre i henhold til kravene i Byggteknisk forskrift (TEK 10), beløpe seg til henholdsvis 4,9 mill. for Åsen og 2,75 mill. for Skibotn.

Byggeprosjektet må finansieres med låneopptak, investeringstilskudd fra Husbanken og momskompensasjon. Salg av bygninger vil inngå som egenkapital.

De totale kostnadene vil man ifølge rådmannen ikke få før etter prosjektering. De framlagte tallene i denne saken er estimert tallgrunnlag ut fra erfaringstall fra Husbanken og fra lignende prosjekter tidligere.

Etter dagens regelverk er investeringstilskuddet per ny sykehjemsplass i 2014 1.586.750 kroner. Det gis investeringstilskudd også til ombygging av eksisterende bygninger, men her vil tilskuddet bli redusert i forhold til bygging av helt nye rom. Dagens ordning med investeringstilskudd gjelder i perioden fra 2008 til 31.12.2015

Netto byggekostnad  for Skibotn blir ifølge rådmannens tall 36.324.000 kroner for Skibotn og 34.086.098 kroner for Åsen.

Storfjord kommune er i ROBEK og kan derfor ikke ta opp nye lån uten godkjenning fra Fylkesmannen.

Fjellskred og oppskylling

I brev datert 20. februar i fjor påpeker Fylkesmannen  at Skibotn omsorgssenter ligger på kote 5, og at utvidelsen er foreslått til kote 6.

– Vi legger til at som forutsetning for at en søknad om utvidelse ikke skal bli påklaga av fylkesmannen, skal bestemmelsene i Byggteknisk forskrift paragraf 7-4 a-e være oppfylt.

I denne paragrafen heter det at alle punktene a til e skal være oppfylt. I punkt c) kreves det at der ikke finnes  «andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer».

Det er likevel slik at ikke alle bygg kan unntas etter denne paragrafen. Eksempel på slike bygg er byggverk som må fungere i beredskapssituasjoner, bygninger med beboere som ikke kan evakueres ved egen hjelp samt installasjoner som kan medføre akutt forurensing.

Brevet følger med saka til formannskap og kommunestyret som vedlegg, men rådmannen har ikke påpekt dette kravet i sitt saksframlegg. Senere har det kommet nye beregninger for oppskyllingshøyder ved et eventuelt Nordnes-skred, hvor de nye høydene er mellom tre og ti meter i Skibotn.

Senioringeniør Stian Kanstad i NVE Nord bekrefter overfor iStorfjord at alle punktene a-e må være oppfylt for at det kan gies tillatelse til utbygging i områder med fare for flodbølger.

Ifølge ordfører Sigmund Steinnes skulle saka behandles i k-styret 30. april.

– Administrasjonen rakk ikke å få den ferdig. Derfor bestemte jeg at den skulle behandles i et ekstraordinært k-styre 5. juni.  Årsaken til at det blir i ekstraordinært møte er at sakslista for møtet i slutten av juni er så lang.

Saka ble behandla i ekstraordinært formannskapsmøte 23. mai, siden den heller ikke var ferdig til ordinært møte 19. mai.

– Folk har hatt god tid til å sette seg inn i saka, siden den har vært tilgjengelig på nett siden 16. mai, føyer han til.

Les også: Sikkerhetsklasse S2

pastedGraphic_1.png