Arbeidstilsynet purrer 

Storfjord rådhus
Arbeidstilsynet etterlyser svar fra Storfjord kommune.

Arbeidstilsynet har sendt purring til Storfjord kommune etter et tilsynsbesøk i april i år.

Etter tilsynet ba Arbeidstilsynet om å få tilsendt bekreftelse på at kommunen har kartlagt og vurdert brannfolks- og feieres risiko for å bli eksponert for støv, gass og brannrøyk i ulike arbeidssituasjoner.

Dokumentasjonen Arbeidstilsynet ba om, skal vise eksempel på:

  • kartlegging som er gjennomført.
  • risikovurdering som er gjennomført.
  • beskrivelse av arbeidstakergrupper og antall ansatte i de ulike gruppene.

Arbeidstilsynet bad videre om bekreftelse på at kommunen har iverksatt tiltak for å redusere arbeidstakernes risiko for helseskader og sykdom som følge av eksponering for støv, gass og brannrøyk.

Dokumentasjon som Arbeidstilsynet ba om, skal vise eksempler på:

  • tiltak som er iverksatt.
  • planer for tiltak som skal iverksettes.

I et brev datert 22. juli ba kommunen  om fristutsettelse. Arbeidstilsynet innvilga ny utsettelse til  30.september.

Da heller ikke denne fristen ble overholdt, har Arbeidstilsynet måttet etterlyse kommunens svar.