Valgte feil – taper millioner

Valmuen på Oteren i flammer. 9. oktober 2014.
Valmuen på Oteren i flammer. 9. oktober 2014.

En tabbe ved valg av forsikringsoppgjør etter Valmuen-brannen kan føre til at  kommunen taper vel 4 -5 millioner når Valmuen nå skal bygges opp igjen.

ellen-beate-lundberg
Daværende rådmann Ellen-Beate Lundberg, valgte hun feil da hun valgte skjønn istedenfor fullverdiforsikring etter Valmuen-brannen?

Etter brannen i oktober 2014 ble det avholdt et telefonmøte mellom kommunen og forsikringsselskapet (KLP). Møtet fant sted  5. desember 2014, og fra kommunens side deltok daværende rådmann Ellen-Beate Lundberg. I dette møtet  ble det beslutta at det skulle brukes skjønn for å beregne erstatningsgrunnlaget og verdier for bygninga.  Skjønnet er nå fastsatt til  18 546 pr kvadratmeter, noe som også inkluderer ventilasjon.

 

Solveig Sommerseth (TPL) stiller spørsmål ved saksbehandlinga i Strandbusaken.
Solveig Sommerseth (TPL) stiller spørsmål om forsikringsoppgjør etter Valmuen-brannen.

Kommunestyrerepresentant Solveig Sommerseth peker i et brev til Storfjord kommune på at  det er allment kjent at nybygg i dag koster fra 25 000 kroner pr kvadratmeter og opp. Nå stiller hun spørsmål ved om KLP veileda daværende rådmann godt nok  om at fullverdiforsikringen falt bort ved valg av forsikringsskjønn.

– KLP kan ikke ha vært tydelig nok på at et forsikringsskjønn ville bety enten kun engangsutbetaling tilsvarende omsetningsverdi (som senere ble fastsatt til 2,7 millioner),  eller oppføring innenfor skjønnets verdsettelser, skriver Solveig Sommerseth, og føyer til at dersom KLP hadde veileda om at fullverdiforsikringen falt bort ved valg av forsikringsskjønn, er det svært lite sannsynlig at rådmannen ville ha innretta seg slik hun gjorde.

Solveig Sommerseth spør også om rådmannen hadde politisk forankring i avgjørelsen om å velge forsikrimngsskjønn.

I rådmannens svar kan man ikke finne henvisning til vedtak om å bruke skjønn ved forsikringsoppgjøret. Han viser til telefonmøtet 5. desember 2014, og skriver blant anna: “I denne samtalen viser det seg at valg av skjønn ble besluttet. Det må antas at denne beslutningen ble gjort kjent i kommunestyrets møte 11.12.14. Noen annen konkret politisk godkjenning kan jeg ikke finne.”

Gamle Valmuen var på cirka 450 kvadratmeter, og forsikringsselskapet dekker ifølge Solveig Sommerseth 7 785 000 kroner ved gjenoppbygging. Ved en fullverdiforsikring til en markedspris av 25 000 kroner pr kvadratmeter ville summen blitt vel 11 millioner.

– Har rådmannen vurdert å rette forespørsel til KLP om deres mangelfulle veiledning, som nå gjør at Storfjord kommune vil få et økonomisk tap ved gjenoppbygging av Valmuen? Ved riktig informasjon og veiledning taler det meste for at byggets fullverdiforsikring hadde blitt benytta. Daværende rådmann hadde neppe kunnskap nok om reglene som gjelder, og konsekvensene av valg av oppgjørsmåte, skriver Solveig Sommerset i brevet til kommunen.

Rådmannen svarer slik:

– Det vil bli retta en forespørsel til KLP knytta til skjønnet og differansen mellom «markedspris» pr. m2 og skjønnets kvadratmeterpris når vi nå ser at markedsprisen er langt over skjønnet etter første anbudsrunde.

 

 

2 kommentarer til “Valgte feil – taper millioner”

 1. Forsikringsskjønn benyttes kun unntaksvis, derfor er det behov for informasjon om ordningen og konsekvenser når det er aktuelt. I 2012 ble det eksempelvis benyttet skjønn i ca 300 saker, av flere hundretusen skader som var meldt til forsikringsselskapene. Andelen er altså svært lav.

  På Regjeringens nettsider finnes en rapport fra 2012 som heter “forsikringskjønn i skadeoppgjør”. Det var en bredt sammensatt arbeidsgruppe, ledet av en fra Finanstilsynet, som hadde i oppgave å utrede og vurdere ordningen. Av rapporten fremkommer et av problemene at det ikke er likevekt mellom partene når det gjelder kunnskap om forsikringskjønn. Sikrede har for lite kunnskap, og gruppa kom med forslag som skulle ivareta grunnleggende rettsikkerhetsgarantier for sikrede. Forslaget fra rapporten:

  ” informasjonen bør være grundig nok til at en person uten forkunnskaper kan vurdere om skjønn kan være hensiktsmessig i aktuelle sak (…)”. Det ble presisert at det var viktig å gi/få informasjon om hele skjønnsprosessen. I tillegg kom arbeidsgruppa fram til at informasjonen må gis når skadetilfellet har inntruffet/når det er aktuelt, og ikke kun via de vanlige avtaledokumentene (nytegning, fornyelser osv). Informasjonsplikten for selskapene var så viktig at det ble foreslått at dette måtte forskriftsfestes. Det hele endte med at forskrift om opplysningsplikt for forsikringsselskapene ble utvidet med virkning fra 01.01.2016. Ny paragraf lyder slik:

  “§ 5-1.Opplysningsplikt om forsikringsskjønn
  Er adgang til å kreve forsikringsskjønn ved forsikringsoppgjør inntatt i forsikringsavtalen, skal selskapet særskilt informere sikrede om adgangen til å velge forsikringsskjønn og gi nærmere informasjon om forsikringsskjønn.

  Selskapets opplysningsplikt inntrer når det er inntruffet en skade og anslått skadekostnad overstiger 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden, eller i alle tilfeller, på forespørsel fra sikrede.

  Tilføyd ved forskrift 30 sep 2015 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2016)”

  Selv om bestemmelsen over ikke var trådt i kraft i forsikringssak Valmuen, viser historikken at det var svakheter i ordningen, knyttet til selskapenes informasjonsplikt.

 2. Tittelen som rådmann var kanskje noe misvisende, og hennes ide var å bygge opp Valmuen i nærhet til Åsen ressurssenter, Når ressursene er ubegrenset, trengs vel ikke forsikringspenger?

Det er stengt for kommentarer.